Θεσμικό πλαίσιο

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (Απογραφή)

 1. Νόμος 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’),  άρθρο δεύτερο, παρ. 1β. περί πρόβλεψης απογραφής και σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 2. Νόμος 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄), άρθρο 20. περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Nόμου 3845/2010.
 3. Νόμος 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α’), άρθρο 49, παρ, 9. περί υποχρέωσης καταγραφής βεβαίωσης εισαγωγής ή διαγραφής στις πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης προσωπικού που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.
 4. Νόμος 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’)  άρθρο 1, παρ. 9,10,11 περί δημοσίευσης πράξεων πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου και των ΝΠΙΔ.
 5. Π.Ν.Π. ΦΕΚ 237/τ.Α΄/2012, άρθρο 18, όπως κυρώθηκε με το Nόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’), άρθρο 18 περί διαρκούς επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων Μητρώου.
 6. Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240/τ.Α΄/2012, άρθρο 3, όπως κυρώθηκε με το Nόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’) άρθρο 48 περί διασύνδεσης Μητρώου και Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 7. Νόμος 4223/2013 ΦΕΚ 287/τ.Α’ , άρθρο 37, παρ. 1. περί κυρώσεων σε υπόχρεους φορείς που δεν απογράφουν το προσωπικό τους ή δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π.
 8. Νόμος 4254/2014 ΦΕΚ 85/τ.Α΄), άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ.2, τροποποίηση Nόμου 4223/2013 περί κυρώσεων σε υπόχρεους φορείς που δεν απογράφουν το προσωπικό τους ή δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π.
 9. Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α), άρθρο 101 περί απογραφής όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
 10. Νόμος 4590/2019 (ΦΕΚ 19Α), άρθρο 59 περί κατάργησης της παρ. 1γ του Ν.3845/2010 και άρθρο 60 περί κατάργησης της υποχρέωσης αναγραφής της βεβαίωσης της παρ.9 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 στις αποφάσεις μεταφοράς υπαλλήλων»

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

 1. Νόμος 4440/2016ΦΕΚ 224- 02.12.2016 - "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις"
 2. Νόμος 4447/2016, ΦΕΚ 241Α - 23.12.2016 - Άρθρο 50
 3. Νόμος 4456/2017ΦΕΚ 24Α -  01.03.2017 - Άρθρο 38 "Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224)"
 4. Νόμος 4465/2017, ΦΕΚ 47Α -  04.04.2017 - Άρθρο 27 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016"
 5. Νόμος 4472/2017, ΦΕΚ 74Α -  19.05.2017 - Άρθρο 100
 6. Νόμος 4473/2017, ΦΕΚ 78Α -  30.05.2017Άρθρο 3 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ"
 7. Νόμος 4479/2017, ΦΕΚ 94Α -  29.06.2017- Άρθρο 12
 8. Νόμος 4531/2018, ΦΕΚ 62Α -  05.04.2018 - Άρθρο 35 
 9. Νόμος 4583/2018, ΦΕΚ 212Α - 18.12.2018 - Άρθρο 89
 10. Nόμος 4590/2019, ΦΕΚ 19Α - 07.02.2019 - Άρθρο 44 Τροποποιήσεις Διατάξεων του Ν. 4440/2016

Αξιολόγηση

 1. Νόμος 4369/2016: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις 
 2. Νόμος 4533/2018: Αρθρο 9. Ηλεκτρονική αξιολόγηση
 3. Nόμος 4590/2019: Άρθρο 43 Τροποποιήσεις Διατάξεων του Ν. 4369/2016