Θεσμικό πλαίσιο

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή)

 1. 1η ΚΥΑ Απογραφής υπ’ αριθμόν 2/37345/0004/4-6-2010 ΦΕΚ 784/τ.Β/2010 περί απογραφής προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.»
 2. 2η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν 2/49931/0004/27-7-2010 ΦΕΚ 1135/τ.Β’/2010 περί τροποποίησης της αρχικής ΚΥΑ.
 3. 3η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28-9-2012 ΦΕΚ 2658/τ.Β’/2012 περί τροποποίησης της ΚΥΑ και Απογραφής των ΝΠΙΔ.
 4. 4η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24−12−2012 ΦΕΚ 3429/τ.Β’/2012 περί διασταύρωσης μισθολογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με την  Ε.Α.Π.
 5. 5η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5-12-2013 ΦΕΚ 3091/τ.Β’/2013  περι τροποποίησης της ΚΥΑ απογραφής των ΝΠΙΔ.
 6. 6η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2003118 ΕΞ2017/19-7-2017 ΦΕΚ 2490/τ.Β'/2017 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
 7. 7η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/ 5-11-2018 ΦΕΚ 4936/τ.Β'/2018 Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει.

Περιγράμματα Θέσεων

 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση - 21 Απριλίου 2017: " Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει."

Αξιολόγηση

 1. Υπουργική Απόφαση,  30 Δεκεμβρίου 2016, ΘΕΜΑ: Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.
 2. Υπουργική Απόφαση, 24 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.
 3. Υπουργική Απόφαση, 15 Ιουνίου 2018, ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018  Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους»