Θεσμικό πλαίσιο

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

 1. 1η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321/21-6-2010, ΘΕΜΑ: Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού.
 2. 2η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.18. 24/ 1940/οικ.26980/24-12-2010, ΘΕΜΑ: :  2η Εγκύκλιος Απογραφής - Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους. (ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η)
 3. 3η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Υ.18.24/1978/οικ. 11915/14-6-2011 ΘΕΜΑ: 3η Εγκύκλιος Απογραφής – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους (ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-ΓΗ)
 4. 4η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Υ.18.24/1911/οικ. 15602/5-8-2011 ΘΕΜΑ: 4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί - Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής (ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-ΕΦΔ)
 5. 5η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639/12-7-2013 ΘΕΜΑ: Απογραφή προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ: ΒΛ40Χ-ΗΙ6)
 6. 6η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ.530/9-1-2014 ΘΕΜΑ: 1. Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο «Εργασιακή Σχέση» Του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.2. Ένταξη προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΧ-ΞΞ9).
 7. 7η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613/11-4-2014 ΘΕΜΑ:  Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ: ΒΙΗ5Χ-24Τ)
 8. 8η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/ 26-5-2015  ΘΕΜΑ: Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή (ΑΔΑ: 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59).
 9. 9η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/ 09-11-2015  ΘΕΜΑ: Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ. (ΑΔΑ: 78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60).
 10. 10η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/187/οικ.8463/23-03-2016  ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση αποστολής καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΔΑ: 6ΠΦΦ465ΦΘΕ-ΠΦ0)
 11. 11η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-01-2017  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΔΑ: 6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ).
 12. 12η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ.22076/06-07-2017  ΘΕΜΑ:  «Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΔΑ: ΨΩΗΟ465ΧΘΨ-Ψ4Ο)
 13. 13η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/οικ.30338/06-07-2017  ΘΕΜΑ: «Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (ΑΔΑ: ΩΜ33465ΧΘΨ-ΟΔ6)
 14. 14η Εγκύκλιος Απογραφής - «Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινός εργασίας» (ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ)
 15. 15η Εγκύκλιος Απογραφής  - «Εισαγωγή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προσλαμβανόμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων ΟΑΕΔ» (ΑΔΑ: 6ΘΜΡ465ΧΘΨ-ΓΣ3)
 16. 16η Εγκύκλιος Απογραφής  - «Κατάργηση έκδοσης βεβαίωσης για μεταφορές από ΝΠΙΔ.» (ΑΔΑ: 97ΖΒ465ΧΘΨ-ΖΓ5)
 17. 17η Εγκύκλιος Απογραφής - «Μαζική ενημέρωση στοιχείων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Ορθή επιλογή εργασιακής σχέσης για το έκτακτο προσωπικό που δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό - Διαγραφή προσωπικού μετά τη λήξη της σύμβασης» (ΑΔΑ:9Κ8446ΜΤΛ6-ΡΡ5)
 18. 18η Εγκύκλιος Απογραφής  - «Έλεγχος κωλύματος διορισμού του αρ. 9 του Υπαλληλικού Κώδικα και αρ. 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΔΑ:ΨΣΙ446ΜΤΛ6-Ε7Λ)
 19. 19η Εγκύκλιος Απογραφής - «Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας»

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

 1. Εγκύκλιος - 19 Δεκεμβρίου 2016: "Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224)"
 2. Εγκύκλιος - 23 Δεκεμβρίου 2016: "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 )."
 3. Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α’ 224)"
 4. Εγκύκλιος - 9 Ιουνίου 2017: "Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύουν"
 5. Εγκύκλιος - 1 Σεπτεμβρίου 2017: "Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)"
 6. Εγκύκλιος - 5 Απριλίου 2018: "Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας"
 7. Εγκύκλιος - 11 Μαΐου 2018: "Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική  εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης"
 8. Εγκύκλιος - 19 Ιουνίου 2018: "Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018"
 9. Εγκύκλιος - 20 Ιουλίου 2018: "Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018"
 10. Εγκύκλιος  - 23 Αυγούστου 2018 "Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για Β’ Κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018
 11. Εγκύκλιος - 16 Νοεμβρίου 2018 "Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018"
 12. Εγκύκλιος - 14 Μαρτίου 2019 "Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
 13. Εγκύκλιος - 27 Μαρτίου 2019 "Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019"
 14. Εγκύκλιος - 17 Ιανουαρίου 2020 "Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας"
 15. Εγκύκλιος - 27 Μαΐου 2020 "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53) Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας"
 16. Εγκύκλιος - 26 Ιουνίου 2020 "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019"
 17. Εγκύκλιος - 23 Ιουλίου 2020 "Άμεσες ενέργειες για ενημέρωση κατάστασης θέσεων των κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019"
 18. Εγκύκλιος - 15 Οκτωβρίου 2020 "Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ"
 19. Εγκύκλιος 19 Οκτωβρίου 2020 "Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας"
 20. Εγκύκλιος 4 Δεκεμβρίου 2020 "Οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020"
 21. Εγκύκλιος 18 Δεκεμβρίου 2020 "Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ"
 22. Εγκύκλιος 3 Φεβρουαρίου 2021 "Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ"
 23. Εγκύκλιος 9 Φεβρουαρίου 2021 "Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ"
 24. Εγκύκλιος 1 Μαρτίου 2021 "Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 - ν. 4781/2021 (Α΄ 31)"
 25. Εγκύκλιος 10 Μαρτίου 2021 "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020"
 26. Εγκύκλιος 8 Απριλίου 2021 "Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)"
 27. Εγκύκλιος 23 Απριλίου 2021 "Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ"

Περιγράμματα Θέσεων - Ψηφιακά Οργανογράμματα

 1. Εγκύκλιος  - 18 Οκτωβρίου 2016: "Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
 2. Εγκύκλιος  -  23 Νοεμβρίου 2016: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 3. Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 4. Εγκύκλιος - 15 Μαΐου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης στα Υπουργεία"
 5. Εγκύκλιος - 7 Ιουνίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"
 6. Εγκύκλιος - 4 Αυγούστου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"
 7. Εγκύκλιος - 8 Δεκεμβρίου 2017: "Εφαρμογή του συστήματος των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας"
 8. Εγκύκλιος - 20 Απριλίου 2018: "Εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα και την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση"
 9. Εγκύκλιος - 17 Μαίου 2018: "Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 10. Εγκύκλιος - 9 Ιανουρίου 2019: "Ένταξη των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα" 
 11. Εγκύκλιος - 22 Οκτωβρίου 2019: "Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 

Αξιολόγηση

 1. Εγκύκλιος14 Μαρτίου 2018, ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017 - ΑΔΑ: 78Ξ2465ΧΘΨ– ΓΓ6
 2. Εγκύκλιος, 24 Απριλίου 2018, ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού - ΑΔΑ:6ΨΩΛ465ΧΘΨ–3Ο1 - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ
 3. Εγκύκλιος, 10 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού - ΑΔΑ:Ψ37Ρ465ΧΘΨ–ΦΚΒ
 4. Εγκύκλιος, 24 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ
 5. Εγκύκλιος, 04 Ιουνίου 2018, ΘΕΜΑ: Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ
 6. Εγκύκλιος, 19 Ιουνίου 2018, ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ
 7. Εγκύκλιος, 24 Ιουλίου 2018, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ
 8. Εγκύκλιος, 22 Οκτωβρίου 2018, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: ΩΥ34465ΧΘΨ-ΕΩ4
 9. Εγκύκλιος, 12 Μαρτίου 2019, ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 - ΑΔΑ: 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ
 10. Εγκύκλιος, 2 Μαΐου 2019, ΘΕΜΑ: Παράταση για τους αξιολογούμενους της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 - ΑΔΑ: ΨΗΥΠ465ΧΘΨ-ΤΗΟ
 11. Εγκύκλιος, 2 Οκτωβρίου 2019, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 9053465ΧΘΨ-2ΒΕ
 12. Εγκύκλιος, 15 Ιουλίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού - ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω
 13. Εγκύκλιος, 8 Σεπτεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016 - ΑΔΑ: 9ΠΤΟ46ΜΤΛ6-1Ν3
 14. Εγκύκλιος, 25 Σεπτεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού - ΑΔΑ: 9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ
 15. Εγκύκλιος, 15 Οκτωβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197) - ΑΔΑ: ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ
 16. Εγκύκλιος, 16 Οκτωβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ - Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων - ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ
 17. Εγκύκλιος, 4 Δεκεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους - Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’- Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού - ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ
 18. Εγκύκλιος, 30 Δεκεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Επέκταση χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ - ΑΔΑ: Ω1ΦΑ46ΜΤΛ6-6ΝΚ
 19. Εγκύκλιος, 4 Μαρτίου 2021, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Καταχώρηση Χειρόγραφων – Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώρηση στοιχείων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης & Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 - ΑΔΑ: 6ΞΝ346ΜΤΛ6-2ΓΛ