Περιγράμματα θέσεων

Η Δημόσια Διοίκηση αποκτά σύγχρονο εργαλείο χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού και των αντικειμένων εργασίας του.

Για πρώτη φορά συντάσσονται Περιγράμματα Θέσης Εργασίας, στα οποία αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των υπαλλήλων εξατομικευμένα, ενώ κάθε θέση αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και άλλα προσόντα, που απαιτούνται στην πράξη.

Η αποτύπωση αυτή συμβάλλει καταλυτικά, ώστε η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών να διενεργείται στο εξής όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, αλλά κυρίως με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα κάθε δημοσίου υπαλλήλου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση, που καλείται να καλύψει.

Παράλληλα, καταρτίζεται το Ευρετήριο Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο συνιστά οδηγό τόσο για την εξοικείωση των πολιτών με τις διαδικασίες και τις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και για την προσέλκυση προσωπικού με υψηλά προσόντα και τεχνογνωσία.