Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Νόμοι

 1. Νόμος 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’),  άρθρο δεύτερο, παρ. 1β. περί πρόβλεψης απογραφής και σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 2. Νόμος 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄), άρθρο 20. περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Nόμου 3845/2010.
 3. Νόμος 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α’), άρθρο 49, παρ, 9. περί υποχρέωσης καταγραφής βεβαίωσης εισαγωγής ή διαγραφής στις πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης προσωπικού που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.
 4. Νόμος 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’)  άρθρο 1, παρ. 9,10,11 περί δημοσίευσης πράξεων πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου και των ΝΠΙΔ.
 5. Π.Ν.Π. ΦΕΚ 237/τ.Α΄/2012, άρθρο 18, όπως κυρώθηκε με το Nόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’), άρθρο 18 περί διαρκούς επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων  Μητρώου.
 6. Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240/τ.Α΄/2012, άρθρο 3, όπως κυρώθηκε με το Nόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’) άρθρο 48 περί διασύνδεσης Μητρώου και Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 7. Νόμος 4223/2013 ΦΕΚ 287/τ.Α’ , άρθρο 37, παρ. 1. περί κυρώσεων σε υπόχρεους φορείς που δεν απογράφουν το προσωπικό τους ή δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π.
 8. Νόμος 4254/2014 ΦΕΚ 85/τ.Α΄), άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ.2, τροποποίηση Nόμου 4223/2013 περί κυρώσεων σε υπόχρεους φορείς που δεν απογράφουν το προσωπικό τους ή δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ε.Α.Π.
 9. Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), άρθρο 101 περί απογραφής όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
 10. Νόμος 4590/2019 (ΦΕΚ 19Α), άρθρο 59 περί κατάργησης της παρ. 1γ του Ν.3845/2010 και άρθρο 60 περί κατάργησης της υποχρέωσης αναγραφής της βεβαίωσης της παρ.9 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 στις αποφάσεις μεταφοράς υπαλλήλων»

Υπουργικές Αποφάσεις

 1. 1η ΚΥΑ Απογραφής υπ’ αριθμόν 2/37345/0004/4-6-2010 ΦΕΚ 784/τ.Β/2010 περί απογραφής προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.»
 2. 2η ΚΥΑ  Απογραφής, υπ’ αριθμόν 2/49931/0004/27-7-2010 ΦΕΚ 1135/τ.Β’/2010 περί τροποποίησης της αρχικής ΚΥΑ.
 3. 3η ΚΥΑ  Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28-9-2012 ΦΕΚ 2658/τ.Β’/2012 περί τροποποίησης της ΚΥΑ και Απογραφής των ΝΠΙΔ.
 4. 4η ΚΥΑ  Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24−12−2012 ΦΕΚ 3429/τ.Β’/2012 περί διασταύρωσης μισθολογικών στοιχείων Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με την  Ε.Α.Π.
 5. 5η ΚΥΑ  Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5-12-2013 ΦΕΚ 3091/τ.Β’/2013  περι τροποποίησης της ΚΥΑ απογραφής των ΝΠΙΔ.
 6. 6η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2003118 ΕΞ2017/19-7-2017 ΦΕΚ 2490/τ.Β'/2017 Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
 7. 7η ΚΥΑ Απογραφής, υπ’ αριθμόν ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/ 5-11-2018 ΦΕΚ 4936/τ.Β'/2018 Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει.
 8. 8η ΚΥΑ Απογραφής, υπ΄αριθμόν ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/15.10.2018 «Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει.»
 9. 9η ΚΥΑ Απογραφής, υπ΄αριθμόν 30408 ΕΞ 2020/12.03.2020 «Τροποποίηση της 2/37345/0004/04.06.2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/04.06.2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού», όπως ισχύει.
 10. 10η ΚΥΑ Απογραφής, υπ΄αριθμόν 53324 ΕΞ 2022/18.03.2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 (Β’ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
 11. 11η ΚΥΑ Απογραφής, υπ΄αριθμόν 95860 ΕΞ 2022/6.7.2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).
 12. 12η ΚΥΑ Απογραφής, υπ΄αριθμόν 96214 ΕΞ 2022/7.7.2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).
 13. 13η ΚΥΑ Απογραφής, υπ΄αριθμόν 113186 ΕΞ 2022/5.8.2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).

Εγκύκλιοι

 1. 1η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321/21-6-2010, ΘΕΜΑ: Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού.
 2. 2η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Φ.18. 24/ 1940/οικ.26980/24-12-2010, ΘΕΜΑ: :  2η Εγκύκλιος Απογραφής - Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους. (ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η)
 3. 3η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Υ.18.24/1978/οικ. 11915/14-6-2011 ΘΕΜΑ: 3η Εγκύκλιος Απογραφής – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους (ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-ΓΗ)
 4. 4η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Υ.18.24/1911/οικ. 15602/5-8-2011 ΘΕΜΑ: 4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί - Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής (ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-ΕΦΔ)
 5. 5η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639/12-7-2013 ΘΕΜΑ: Απογραφή προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ: ΒΛ40Χ-ΗΙ6)
 6. 6η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ.530/9-1-2014 ΘΕΜΑ: 1. Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο «Εργασιακή Σχέση» Του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.2. Ένταξη προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΧ-ΞΞ9).
 7. 7η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613/11-4-2014 ΘΕΜΑ:  Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ: ΒΙΗ5Χ-24Τ)
 8. 8η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/ 26-5-2015  ΘΕΜΑ: Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή (ΑΔΑ: 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59).
 9. 9η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/ 09-11-2015  ΘΕΜΑ: Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ. (ΑΔΑ: 78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60).
 10. 10η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/187/οικ.8463/23-03-2016  ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση αποστολής καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΔΑ: 6ΠΦΦ465ΦΘΕ-ΠΦ0)
 11. 11η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-01-2017  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΔΑ: 6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ).
 12. 12η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ.22076/06-07-2017  ΘΕΜΑ:  «Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΔΑ: ΨΩΗΟ465ΧΘΨ-Ψ4Ο)
 13. 13η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/οικ.30338/06-07-2017  ΘΕΜΑ: «Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (ΑΔΑ: ΩΜ33465ΧΘΨ-ΟΔ6)
 14. 14η Εγκύκλιος Απογραφής   - «Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινός εργασίας» (ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ)
 15. 15η Εγκύκλιος Απογραφής  - «Εισαγωγή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προσλαμβανόμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων ΟΑΕΔ» (ΑΔΑ: 6ΘΜΡ465ΧΘΨ-ΓΣ3)
 16. 16η Εγκύκλιος Απογραφής   - «Κατάργηση έκδοσης βεβαίωσης για μεταφορές από ΝΠΙΔ.» (ΑΔΑ: 97ΖΒ465ΧΘΨ-ΖΓ5)
 17. 17η Εγκύκλιος Απογραφής - «Μαζική ενημέρωση στοιχείων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Ορθή επιλογή εργασιακής σχέσης για το έκτακτο προσωπικό που δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό - Διαγραφή προσωπικού μετά τη λήξη της σύμβασης» (ΑΔΑ:9Κ8446ΜΤΛ6-ΡΡ5)
 18. 18η Εγκύκλιος Απογραφής - «Έλεγχος κωλύματος διορισμού του αρ. 9 του Υπαλληλικού Κώδικα και αρ. 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΔΑ:ΨΣΙ446ΜΤΛ6-Ε7Λ)
 19. 19η Εγκύκλιος Απογραφής - «Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας»
 20. 20η Εγκύκλιος Απογραφής, Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Απογραφή - Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
 21. 21η Εγκύκλιος Απογραφής, Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet.
 22. 22η Εγκύκλιος Απογραφής, Υπηρεσία εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης