Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Κάθε εισαγωγή υπαλλήλου στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, αποδίδει 2 κωδικούς αριθμούς, απαραίτητους για την δημοσίευση των σχετικών ΦΕΚ.


1. Παροχή κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την εφαρμογή

Προκειμένου για τις προσλήψεις νέων τακτικών υπαλλήλων, παρέχεται απευθείας από την εφαρμογή της απογραφής η βεβαίωση της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 49 Ν.3943/2009. Μέχρι στιγμής, η βεβαίωση αυτή χορηγείτο από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (πρώην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σχετική σφραγίδα και υπογραφή πάνω στο σώμα της απόφασης πρόσληψης. Εις το εξής, η εν λόγω βεβαίωση παρέχεται ως κωδικός από την ίδια την εφαρμογή και δεν απαιτείται η αποστολή της απόφασης πρόσληψης στο Υπουργείο.

Στην καταχώριση τακτικού υπαλλήλου χρειάζεται πλέον να επιλεγεί και η απόφαση κατανομής σύμφωνα με την οποία γίνεται η πρόσληψη. Ο χρήστης θα επιλέγει την απόφαση κατανομής σύμφωνα με την οποία διενεργείται ο διορισμός, η οποία συνίσταται στον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης και έναν αύξοντα αριθμό, π.χ.  «ΑΔΑ: ΒΙΨ1Χ-Ω5Ξ/1». Ο κωδικός της βεβαίωσης της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 49 Ν.3943/2009 θα προκύψει στη βεβαίωση εισαγωγής που παράγεται από την εφαρμογή.

Συνεπώς, στην περίληψη της πράξης πρόσληψης/διορισμού που αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, αντί για τον αριθμό βεβαίωσης που χορηγούσε μέχρι τώρα η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, π.χ. «ΔΙΠΑΑΔ/565/15−3−2015», θα αναγράφεται ο κωδικός αυτός, π.χ. «565/15−3−2015».                

Για την προσθήκη τακτικού προσωπικού που διορίζεται δυνάμει αποφάσεων κατανομής που έχουν εκδοθεί έως 31-5-2015, στο πεδίο «Απόφαση Κατανομής» θα επιλέγεται o ΑΔΑ της απόφασης κατανομής, ο οποίος θα εμφανίζεται με τη μορφή ΑΔΑ/1, πχ ΑΔΑ: 5ΛΓΨΝ-8Β8/1.

Προκειμένου για την εισαγωγή έκτακτου προσωπικού, ο χρήστης θα επιλέγει τον αριθμό πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης, η οποία δεν θα συνοδεύεται από αύξοντα αριθμό.

Στις περιπτώσεις που η εισαγωγή ενός υπαλλήλου δεν αποτελεί νέα πρόσληψη, όπως είναι για παράδειγμα οι επαναφορές υπαλλήλων, ή εάν η πρόσληψη εξαιρείται από τη χορήγηση απόφασης κατανομής ή εγκριτικής απόφασης, τότε οι υπηρεσίες θα πρέπει αρχικά να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα  της απογραφής http://apografi.gov.gr για σχετική ανακοίνωση και αν δεν υπάρχει, θα επικοινωνούν στα τηλέφωνα (Για θέματα κατανομών/εγκριτικών:213-1313282, 3259, 3264, 3249, 3238, 3257) προκειμένου να τους δίδεται ειδικός αριθμός, τον οποίον θα επιλέγουν για να ολοκληρώνουν την εισαγωγή.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση καταχώρισης της απόφασης κατανομής ή εγκριτικής απόφασης δεν υπάρχει όταν εισάγονται στο Μητρώο απογραφόμενοι των οποίων η πρόσληψη ή ο διορισμός δεν απαιτεί απόφαση κατανομής ή εγκριτικής απόφασης όπως είναι οι: 

 • Μετακλητοί
 • Αιρετοί
 • Ιδιώτες Μέλη Επιτροπών
 • Βουλευτές - Ευρωβουλευτές
 • Μέλη της Κυβέρνησης /Υφυπουργοί
 • Πρακτική Άσκηση / Μαθητεία / Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Αποσπασμένοι από Ν.Π.Ι.Δ.
 • Αντιρρησίες Συνείδησης
 • Θεραπαινίδες ΥΕΘΑ
 • Επιστημονικοί Συνεργάτες Βουλευτών
 • Υπότροφοι
 • Δικαιούχοι Αποζημιώσεων με Δικαστική Απόφαση
 • Σχολικοί Τροχονόμοι
 • Απασχολούμενοι με Ασφαλιστικά Μέτρα / Προσωρινή Διαταγή
 • Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης
 • Εκπαιδευτές

 


 

2. Κωδικός εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

Σύμφωνα με την Παρ. 9, Άρθρο 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31-3-2011):

«Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη προσωπικού ή μεταφορά από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού/πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού πριν τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσής της, όπου δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της ανωτέρω βάσης δεδομένων.

Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης/διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού.

Η παράλειψη της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).»

Οι βεβαιώσεις για τις Πράξεις που αναφέρει η παραπάνω διάταξη, αποθηκεύονται στην Εφαρμογής Διαχείρισης στην καρτέλα «Ιστορικό Ενεργειών».


Υπόδειγμα βεβαίωσης πρόσληψης όπως αυτή παράγεται από την εφαρμογή του Μητρώου