Εγκύκλιοι

 1. 1η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/οικ.14321/21-6-2010, ΘΕΜΑ: Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού.
 2. 2η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.18. 24/ 1940/οικ.26980/24-12-2010, ΘΕΜΑ: :  2η Εγκύκλιος Απογραφής - Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους. (ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η)
 3. 3η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Υ.18.24/1978/οικ. 11915/14-6-2011 ΘΕΜΑ: 3η Εγκύκλιος Απογραφής – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους (ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-ΓΗ)
 4. 4η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Υ.18.24/1911/οικ. 15602/5-8-2011 ΘΕΜΑ: 4η Εγκύκλιος Απογραφής –Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί - Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής (ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-ΕΦΔ)
 5. 5η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ. 19639/12-7-2013 ΘΕΜΑ: Απογραφή προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ: ΒΛ40Χ-ΗΙ6)
 6. 6η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ.530/9-1-2014 ΘΕΜΑ: 1. Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο «Εργασιακή Σχέση» Του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.2. Ένταξη προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΧ-ΞΞ9).
 7. 7η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613/11-4-2014 ΘΕΜΑ:  Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΑΔΑ: ΒΙΗ5Χ-24Τ)
 8. 8η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/ 26-5-2015  ΘΕΜΑ: Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή (ΑΔΑ: 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59).
 9. 9η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787/ 09-11-2015  ΘΕΜΑ: Υποχρέωση Απογραφής Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Αποστολή καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ν.Π.Ι.Δ. (ΑΔΑ: 78ΡΧ465ΦΘΕ-Σ60).
 10. 10η Εγκύκλιος Απογραφής : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/187/οικ.8463/23-03-2016  ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση αποστολής καταλόγου επιχορηγούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΔΑ: 6ΠΦΦ465ΦΘΕ-ΠΦ0)
 11. 11η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-01-2017  ΘΕΜΑ: Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΔΑ: 6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ).
 12. 12η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ.22076/06-07-2017  ΘΕΜΑ: «Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΔΑ: ΨΩΗΟ465ΧΘΨ-Ψ4Ο)
 13. 13η Εγκύκλιος Απογραφής: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/οικ.30338/06-07-2017  ΘΕΜΑ: «Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (ΑΔΑ: ΩΜ33465ΧΘΨ-ΟΔ6)
 14. 14η Εγκύκλιος Απογραφής - «Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινός εργασίας» (ΑΔΑ: Ω8Ζ0Η-7ΕΓ)
 15. 15η Εγκύκλιος Απογραφής - «Εισαγωγή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου προσλαμβανόμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων ΟΑΕΔ» (ΑΔΑ: 6ΘΜΡ465ΧΘΨ-ΓΣ3)

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.