Συχνές ερωτήσεις - FAQs

Επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία

Σας ενημερώνουμε ότι έχει διαγραφεί η 2η θέση ή απασχόληση από τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων του μητρώου. Ο λόγος είναι ότι, οι υπάλληλοι που κατέχουν και 2η θέση ή απασχόληση στο δημόσιο μπορούν πλέον να απογράφονται όχι μόνο από το φορέα της κύριας θέσης, αλλά και από το φορέα που κατέχουν δεύτερη θέση ή άλλη σύμβαση.

Η κάθε υπηρεσία θα πρέπει εφεξής να απογράφει τους υπαλλήλους που κατέχουν θέση ή έχουν σύμβαση με την υπηρεσία αυτή, ανεξάρτητα από το εάν είναι απογεγραμμένοι στην κύρια θέση τους. Επισημαίνεται ότι, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εξακολουθούν να απογράφονται από το φορέα της οργανικής τους θέσης, ο οποίος συμπληρώνει το πεδίο «Φορέας Απασχόλησης», όπως ίσχυε και με την προηγούμενη εφαρμογή της Απογραφής.

Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία δεν διαγράφονται από το μητρώο. Με τη νέα διαδικασία, ο φορέας υποδοχής υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της εφαρμογής στο φορέα προέλευσης και, με την αποδοχή του αιτήματος, ο υπάλληλος αποδεσμεύεται αυτόματα από τον φορέα προέλευσης και εντάσσεται στο φορέα υποδοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη θέση σε λειτουργία της νέας εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου βρίσκονταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, έχουν επανέλθει με ενέργειες της υπηρεσίας μας στο μητρώο του φορέα σας και έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο «Ειδικό Καθεστώς». Μπορείτε να διαχειριστείτε το προσωπικό σας που βρίσκεται σε Ειδικό Καθεστώς από την εφαρμογή  «Διαχείριση Προσωπικού». Για να απεντάξετε τους υπαλλήλους αυτούς από το «Ειδικό Καθεστώς» επιλέγετε «Απένταξη από Ειδικό Καθεστώς», «Αιτιολογία» και «Ημερομηνία».

Μπορείτε να αναζητήσετε τους υπαλλήλους που εντάχθηκαν σε ειδικό καθεστώς στην εφαρμογή «Στατιστικά» όπου είναι διαθέσιμη αντίστοιχη αναφορά.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη θέση σε λειτουργία της νέας εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου βρίσκονταν σε καθεστώς αργίας, έχουν επανέλθει με ενέργειες της υπηρεσίας μας στο μητρώο του φορέα σας και έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο «Ειδικό Καθεστώς». Μπορείτε να διαχειριστείτε το προσωπικό σας που βρίσκεται σε Ειδικό Καθεστώς από την εφαρμογή  «Διαχείριση Προσωπικού». Για να απεντάξετε τους υπαλλήλους αυτούς από το «Ειδικό Καθεστώς» επιλέγετε «Απένταξη από Ειδικό Καθεστώς», «Αιτιολογία» και «Ημερομηνία».

Μπορείτε να αναζητήσετε τους υπαλλήλους που εντάχθηκαν σε ειδικό καθεστώς στην εφαρμογή «Στατιστικά» όπου είναι διαθέσιμη αντίστοιχη αναφορά.

Σας ενημερώνουμε ότι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη θέση σε λειτουργία της νέας εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου είχαν αποδεσμευθεί από την υπηρεσία σας αλλά δεν είχαν ενταχθεί στην υπηρεσία υποδοχής, έχουν ενταχθεί με ενέργειες της υπηρεσίας μας στο φορέα σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε το προσωπικό αυτό όπως και το υπόλοιπο προσωπικό σας, από την εφαρμογή «Διαχείριση Προσωπικού».

Ο λόγος για αυτή την επιστροφή είναι το γεγονός ότι, στη νέα εφαρμογή δεν υπάρχουν μη ενταγμένοι υπάλληλοι, δεδομένου ότι οι μετατάξεις από φορέα σε φορέα δεν γίνονται με αποδέσμευση και υπαγωγή, αλλά με αίτημα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Προσωπικού του φορέα υποδοχής, μέσω της εφαρμογής, προς τον φορέα προέλευσης. Ως εκ τούτου, οι φορείς υποδοχής των υπαλλήλων αυτών, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα μέσω της εφαρμογής προς το φορέα σας για να «ζητήσουν» τον μετατασσόμενο υπάλληλο και η υπηρεσία σας να εγκρίνει την αίτηση για να ολοκληρωθεί η μετάταξη.

Μπορείτε να αναζητήσετε τους υπαλλήλους που επανήλθαν στο Φορέα σας, στην εφαρμογή «Στατιστικά» όπου είναι διαθέσιμη αντίστοιχη αναφορά.

Όχι, καταργήθηκε η συμπλήρωση των στοιχείων από τους υπαλλήλους και γενικά από τους απογεγραμμένους στην απογραφή. Ειδικότερα, οι απογεγραμμένοι μπορούν μόνο να δουν τα στοιχεία τους μέσω της ίδιας εφαρμογής https://hr.apografi.gov.gr  χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς του taxisnet αλλά δεν μπορούν να τα τροποποιήσουν.

Στο site της απογραφής http://apografi.gov.gr καθώς και εντός της εφαρμογής υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση στοιχείων, για τη συμπλήρωση των πεδίων ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού του κάθε απογεγραμμένου και λεπτομέρειες για όλες τις νέες λειτουργικότητες της απογραφής. Στο ίδιο site θα υπάρχουν τακτικές ανακοινώσεις (π.χ. για εισαγωγή υπαλλήλων χωρίς απόφαση κατανομής, για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, κλπ.) 

Τηλέφωνα υποστήριξης:

Για θέματα της εφαρμογής απογραφής: 213-1313383 και 213-1313297

Για παροχή ειδικού αριθμού απόφασης κατανομής ή εγκριτικής στις περιπτώσεις εισαγωγής υπαλλήλου που εξαιρείται από την παροχή απόφασης κατανομής ή εγκριτικής:   213-1313282, 3259, 3264, 3249, 3238, 3257.

Προστίθενται νέα πεδία υπηρεσιακής κατάστασης στα στοιχεία των τακτικών υπαλλήλων (Κατηγορία Προσωπικού, Τρόπος Διορισμού, ΦΕΚ Διορισμού/Μετάταξης, Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, Προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα, Μισθολόγιο, Μισθολογικό Κλιμάκιο). Παράλληλα, μειώνονται και απλοποιούνται τα πεδία που συμπληρώνονται για τους απογεγραμμένους που δεν αποτελούν τακτικό προσωπικό του δημοσίου (όπως π.χ. για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. κλπ).

Κατά τη μετάβαση στη νέα εφαρμογή, όλα τα νέα πεδία θα είναι κενά, εκτός από το πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού», το οποίο θα είναι συμπληρωμένο με μια προσωρινή τιμή «Δεν έχει οριστεί κατηγορία προσωπικού (1)», η οποία είναι συμπληρωμένη για τους απογεγραμμένους στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, και «Δεν έχει οριστεί κατηγορία προσωπικού (2) , η οποία είναι συμπληρωμένη για τους απογεγραμμένους στα Ν.Π.Ι.Δ. Οι υπηρεσίες Διοικητικού Προσωπικού θα πρέπει να συμπληρώσουν για κάθε απογεγραμμένο το πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού» με την κατάλληλη τιμή, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται με το Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr. Ανάλογα με την τιμή της Κατηγορίας Προσωπικού συμπληρώνονται όλα ή ορισμένα από τα πεδία. Από τα νέα πεδία, το μόνο που δεν θα συμπληρωθεί ακόμα είναι το πεδίο «Προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα» δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου δύναται να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή στο δημόσιο.

Στο πεδίο «Αναγνωρισμένη Προϋπηρεσία» καταχωρείται ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας πριν την ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο Ημερομηνία Πρόσληψης/Μετάταξης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποτυπώνεται όλος ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις εργαζόμενων στα Ν.Π.Ι.Δ. καταχωρείται ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη πριν την ημερομηνία πρόσληψης. Στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου από υπηρεσία σε υπηρεσία, το πεδίο ΦΕΚ Διορισμού/Μετάταξης συμπληρώνεται με το ΦΕΚ μετάταξης και στο πεδίο «Αναγνωρισμένη Προϋπηρεσία» καταχωρείται η πραγματική δημόσια υπηρεσία πριν την μετάταξη.

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των νέων πεδίων των υπηρετούντων υπαλλήλων τους μέχρι το τέλος του έτους 2015 (31-12-2015).

Επισημαίνεται όμως ότι, για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, συμπληρώνονται άμεσα όλα τα πεδία της απογραφής, ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού του απογεγραμμένου.

Με τη νέα εφαρμογή εκδίδεται βεβαίωση εισαγωγής στο Μητρώο και για διοριστέους που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο δημόσιο. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εν ενεργεία τακτικού υπαλλήλων ή απασχολούμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου, ο οποίος διορίζεται ή προσλαμβάνεται σε νέο φορέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή επί θητεία, ο εν λόγω υπάλληλος απογράφεται και εμφανίζεται ως «υπο πρόσληψη» και δεν εντάσσεται στο δυναμικό του φορέα παρά μόνον όταν αναλάβει υπηρεσία και ολοκληρωθεί ο διορισμός του. Ενόψει αυτής της λειτουργικότητας, οι υπηρεσίες μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις πρόσληψης για υπαλλήλους που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες, χωρίς να αναζητούν τον κωδικό εισαγωγής τους από την άλλη υπηρεσία.  

1.1.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Περιλαμβάνεται το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό. Το νοσηλευτικό προσωπικό, αν και είναι πολιτικό προσωπικό, καταχωρείται σε ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία «Νοσηλευτικό Προσωπικό» για λόγους στατιστικής ανάλυσης.)

1.2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Καταχωρείται το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης π.χ. δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, κλπ . Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτυπώνονται σε άλλη κατηγορία προσωπικού «ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ»).

1.3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Καταχωρείται το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης π.χ. καθηγητές. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτυπώνονται σε άλλη κατηγορία προσωπικού «ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ»)

1.4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Περιλαμβάνεται το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό της ειδικής αγωγής)

1.5.ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Περιλαμβάνει το πάσης φύσεως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των Α.Δ.Α.,  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.).

1.6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Περιλαμβάνεται το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου νοσηλευτικό προσωπικό).

1.7.ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (Ε.Λ.Ε.).

1.9.ΜΕΛΗ ΔΕΠ

1.10.ΜΕΛΗ Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

1.11.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τ.Ε.Ι.

1.12.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

1.13.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1.14.ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ (Περιλαμβάνονται οι τακτικοί ιατροί του κλάδου ΕΣΥ)

1.15.ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ (Περιλαμβάνονται οι ελεγκτές ιατροί που προσλαμβάνονται με θητεία στις δημόσιες υπηρεσίες.)

1.16.ΙΑΤΡΟΙ Δ.Υ. Ε.Σ.Υ. & ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

1.17.ΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

1.18.ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ (Περιλαμβάνει τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης)

1.19.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (Περιλαμβάνεται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων).

1.20.ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Περιλαμβάνονται οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, της Διπλωματικής Ακαδημίας, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων).

1.21.ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Περιλαμβάνονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος)

1.22.ΙΕΡΕΙΣ

1.23.ΔΙΚΑΣΤΕΣ

1.24.ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν.Σ.Κ.

1.25.ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

1.26.ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1.27.ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

1.28.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

1.29.ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Περιλαμβάνει το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας)

1.30.ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Π.Δ. 407/80

1.31.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (Περιλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης)

1.32.ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ (Περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο προγραμμάτων που επιδοτούνται ή επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ.

1.33.ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡ.2 §2 ΙΕ' Ν.3812/2009 (ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ) (Περιλαμβάνεται το προσωπικό που προσλαμβάνεται με την προαναφερόμενη διάταξη για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.)

1.34.ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΡ.21 Ν.2190/1994 (ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ) (Περιλαμβάνεται το προσωπικό που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, η διάρκεια των οποίων μπορεί να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου.)

1.35.ΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ) (περιλαμβάνεται το έκτακτο προσωπικό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία εκ των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού)

1.36.ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

1.37.ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

1.38.ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

1.39.ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

1.40.ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

1.41.ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΤΑ Α' & Β'  ΒΑΘΜΟΥ (περιλαμβάνονται όλα τα αιρετά όργανα των Δήμων και των Περιφερειών τα όποια λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές ή έξοδα κίνησης)

1.42.ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ (Περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Αναπληρωτές Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς όλων των φορέων, καθώς και οι Γραμματείς των Πανεπιστημίων. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ειδικού συμβούλου, ειδικού συνεργάτη, επιστημονικού συνεργάτη, επιστημονικού συνεργάτη Βουλευτή, νομικού συνεργάτη και υπηρετεί στα γραφεία των Κυβερνητικών και Πολιτειακών οργάνων, των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών.)

1.43.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

1.44.ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και τα Μέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές).

1.45.ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1.46.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1.47.ΜΑΘΗΤΕΙΑ

1.48.ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ (Περιλαμβάνεται το προσωπικό που έχει αποσπαστεί σε φορείς της απογραφής από Ν.Π.Ι.Δ. που δεν υποχρεούνται σε απογραφή, π.χ. εργαζόμενοι που έχουν αποσπαστεί από τη Δ.Ε.Η.)

1.49.ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

1.50.ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ ΥΕΘΑ

1.51.ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

1.52.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Περιλαμβάνονται συνταξιούχοι του δημοσίου που λαμβάνουν αποζημιώσεις κατόπιν δικαστικών αποφάσεων)

1.53.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) (Είναι προσωρινή κατηγορία προσωπικού που περιέχει τα πεδία της προηγούμενης εφαρμογής του δημοσίου.)

1.54.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2) (Είναι προσωρινή κατηγορία προσωπικού που περιέχει τα πεδία της προηγούμενης εφαρμογής των Ν.Π.Ι.Δ.)

Αναγράφεται η ημερομηνία διορισμού, πρόσληψης ή μετάταξης/μεταφοράς του υπαλλήλου στον τρέχοντα φορέα, με την ισχύουσα σχέση εργασίας. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν μονιμοποιηθεί ή, των οποίων η εργασιακή σχέση έχει μετατραπεί από σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή που έχουν μεταφερθεί από φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο δημόσιο, καταχωρείται η ημερομηνία της μονιμοποίησης ή της κατάταξης στη θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή της μετάταξης/μεταφοράς στο δημόσιο. Ο χρόνος που έχει διανυθεί στον προηγούμενο φορέα ή που έχει διανυθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και έχει αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια υπηρεσία καταχωρείται στο πεδίο «Αναγνωρισμένη υπηρεσία πριν την Πρόσληψη/ Μετάταξη» που περιγράφεται παρακάτω. Στην περίπτωση της μετάταξης, το πεδίο «Ημερομηνία Πρόσληψης / Μετάταξης» καθώς επίσης και το πεδίο «Αναγνωρισμένη υπηρεσία πριν την Πρόσληψη/Μετάταξη», τροποποιούνται ανάλογα από το φορέα υποδοχής.

Αναγράφουμε την συνολική αναγνωρισμένη πραγματική δημοσία υπηρεσία πριν τον διορισμό ή πριν την τελευταία μετάταξη αν αυτή υπάρχει.

Στην νέα εφαρμογή, οι σχολές "Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης" & "Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης" περιέχονται μέσα στην ενότητα «Πτυχία». Συγκεκριμένα επιλέγονται ως εξής:

 • Τύπος Πτυχίου: "Παραγωγικές σχολές δημοσίου"
 • Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: "Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης" ή "Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 • Σχολή: "Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης" ή "Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
 • Τμήμα: "Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης" ή "Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Μαζική Ενημέρωση γίνεται μόνο για τους υπάλληλους που εμφανίζονται στον κεντρικό πίνακα και στις συγκεκριμένες εγγραφές που έχουμε επιλέξει π.χ. 1 - 25 από 674 εγγραφές. Ο μέγιστος αριθμός μαζικών ενημερώσεων είναι 25 τη φορά. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα φίλτρα αναζήτησης για να περιορίσετε τις εγγραφές, π.χ. ανά εργασιακή σχέση.

Για να κάνετε μαζική ενημέρωση υπαλλήλων πατάτε το κουμπί «Μαζική Ενημέρωση».

Στην οθόνη που εμφανίζεται, φαίνονται 25 εγγραφές υπαλλήλων των οποίων μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία τους. Τα πεδία που είναι γκριζαρισμένα δεν μπορούν να μεταβληθούν. Τα πεδία που είναι για συμπλήρωση ορίζονται πάντα από την κατηγορία προσωπικού που έχουμε επιλέξει.

Οι αλλαγές γίνονται πάντα ανά γραμμή υπαλλήλου και ενεργοποιούνται πατώντας το κουμπί που είναι δίπλα στο επώνυμο του υπαλλήλου ή με διπλό κλικ σε κάποιο «κελί».

Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας στον υπάλληλο πατάτε το κουμπί της αποθήκευσης. Η ενημέρωση των στοιχείων έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να συνεχίσετε  με άλλον υπάλληλο που βρίσκεται στο πίνακα.

Η ημερομηνία  αναφέρεται στην πραγματική ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης και δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας. Για περιπτώσεις που η λύση της υπαλληλικής σχέσης είναι απροσδιόριστη ή μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας και χρειάζεστε τη βεβαίωση διαγραφής θα πρέπει να ενεργήσετε μέσω της εφαρμογής «Μελλοντικές Διαγραφές».

Ο Διευθυντής Προσωπικού (αυτός που έχει οριστεί κατά την διαδικασία πιστοποίησης υπευθύνου του φορέα) επιλέγει τον υπάλληλο που θέλει να του δοθεί πρόσβαση στης εφαρμογές πατώντας Ρόλοι.

Στην οθόνη που ανοίγει επιλέγουμε από το πεδίο Ρόλος

 • Διαχειριστής Προσωπικού.
 • Διαχειριστής Υποδιεύθυνσης Προσωπικού (Για περιπτώσεις που υπάρχει υποδιεύθυνση στο φορέα και θέλουμε να δοθεί πρόσβαση μόνο σε αυτή).

Τέλος πατάμε «Προσθήκη» για να ολοκληρώσουμε την απόδοση του ρόλου στον υπάλληλο

Σημειώνεται ότι οι ρόλοι αυτοί δίνουν πλήρη πρόσβαση στις εφαρμογές, εκτός από τη δυνατότητα ορισμού Διαχειριστών και τη διαγραφή Διαχειριστών και Διευθυντών.

Για να αφαιρέσουμε τον ρόλο που δώσαμε στον υπάλληλο πατάμε πάλι πάνω στο Ρόλοι και μετά Διαγραφή και στο μήνυμα που εμφανίζεται «ΟΚ».

Για να εντάξουμε έναν υπάλληλο σε κάποιο ειδικό καθεστώς πατάμε την επιλογή Ένταξη σε Ειδικό Καθεστώς στο υπάλληλο που θέλουμε να εντάξουμε και στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε:

 • Ειδικό Καθεστώς από τον καταρράκτη.
 • Ημερομηνία (ημερομηνία από  την οποία ισχύει  το συγκεκριμένο καθεστώς)

Για να απεντάξουμε τον υπάλληλο από το καθεστώς που τον είχαμε θέσει πατάμε Απένταξη από Ειδικό Καθεστώς

 • Αιτιολογία απένταξης από τον καταρράκτη
 • Ημερομηνία (ημερομηνία από  την οποία ισχύει  η απένταξη από το συγκεκριμένο καθεστώς).

Οι υπάλληλοι που εισάγονται από αυτή την εφαρμογή δεν εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο. Είναι υπάλληλοι «υπό πρόσληψη», δεν εμφανίζονται στη διαχείριση του προσωπικού σας αλλά στην εφαρμογή «Προσλήψεις». Για την ολοκλήρωση της πρόσληψης ακολουθήστε της οδηγίες όπως αυτές ορίζονται στην εφαρμογή «Προσλήψεις».

Για να πιστοποιηθείτε ως υπεύθυνος διαχείρισης του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού ενός φορέα ή υπηρεσίας καθώς και να αντικαταστήσετε τον ήδη υπάρχοντα πιστοποιημένο Διευθυντή Προσωπικού του φορέα αυτού, θε πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση.

Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης πέραν της  ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να μας αποστείλετε στο ΦΑΞ 213 13 13 204 σφραγισμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση πιστοποίησης την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης περιγράφεται παρακάτω. 

Πατάμε το κουμπί «Υποβολή Νέας Αίτησης Δ/ντή Προσωπικού.

Συμπληρώνετε τα πεδία:

 • Τηλέφωνο
 • Κινητό
 • Email
 • Φορέας (επιλέγετε τον φορέα που θέλετε να πιστοποιηθείτε ως Διευθυντής προσωπικού ή να αντικαταστήσετε τον ήδη υπάρχοντα πιστοποιημένο)
 • ΑΦΜ (Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του φορέα που έχετε επιλέξει από το προηγούμενο πεδίο)
 • ΦΕΚ Σύστασης/Τροποποίησης Φορέα (η μορφή του πεδίου είναι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ/ΤΕΥΧΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Στην συνέχεια επιλέγετε αν η αίτηση αφορά αντικατάσταση Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού.

Αν επιλέξετε: Ναι (Επιλέγετε μια εκ των ήδη πιστοποιημένων ΔΠ που εμφανίζονται στο καταρράκτη του επόμενου πεδίου και πατώντας στα Στοιχεία ΔΠ εμφανίζονται τα στοιχεία του Υπευθύνου και της ΔΠ που πρόκειται να αντικαταστήσετε).

Αν επιλέξετε: Όχι (Συμπληρώνετε την νέα ονομασία Διεύθυνσης Προσωπικού που θέλετε να πιστοποιηθείτε).

Πατάμε «Υποβολή» για να ολοκληρώσουμε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Το σύστημα αποστέλλει στο email  που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική σας αίτηση σχετικό μήνυμα με την πορεία της πιστοποίησης σας.

Μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δείτε επίσης και τις ήδη αιτήσεις που έχετε υποβάλει καθώς και την κατάσταση που βρίσκονται.

Για να υποβάλλετε αίτηση αντικατάστασης σε ένα φορέα ή υπηρεσία θα πρέπει να ανήκετε σε αυτόν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Προκειμένου για την εισαγωγή στο Μητρώο των Ειδικευόμενων Ιατρών, καθώς και των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Μεταβαίνετε στην εφαρμογή «Εισαγωγή Υπαλλήλων».
 2. Επιλέγετε «Νέα Πρόσληψη» και «Πρόσληψη με προσδιορισμό ΑΦΜ και Επωνύμου» και πατάτε «Επόμενο».
 3. Στην «Εργασιακή Σχέση» επιλέγετε ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» ή «ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ» κατά περίπτωση και πατάτε «Επόμενο».
 4. Συμπληρώνετε ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και στο πεδίο «Εγκριτική Απόφαση» πατάτε «Επιλογή από λίστα». Μέσα στο πεδίο «Περιγραφή» γράφετε μία λέξη για αναζήτηση, π.χ. «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ» ή «ΥΠΑΙΘΡΟΥ» και πατάτε «Εύρεση». Εμφανίζεται η επιλογή «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΑΤΡΟΙ - 60 Μήνες - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ». Επιλέγετε αυτή την τιμή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης του ιατρού. Κατόπιν, συμπληρώνετε το πεδίο «Λήξη Σύμβασης» με την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης του απογραφόμενου. Εάν η σύμβαση παραταθεί, τότε αλλάζετε ανάλογα το πεδίο «Λήξη Σύμβασης» με τη νέα ημερομηνία.
 5. Υπενθυμίζουμε ότι στο πεδίο «Κατηγορία Προσωπικού» υπάρχουν οι τιμές «ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ» καθώς «ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ» τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε κατά περίπτωση, κατά την ενημέρωση των στοιχείων τους. 

Η κατηγορία αυτή περιλεμβάνει τους απογραφόμενους που υπηρετούν με προσωρινή διαταγή, ή με ασφαλιστικά μέτρα ή με πρωτόδικες, προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις. Για τους απασχολούμενους σε αυτήν την κατηγορία προσωπικού, θα πρέπει να συμπληρωθεί αντίστοιχα το πεδίο  «Ειδικό Καθεστώς», ως εξής:

 • Ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που, ενώ βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα ή σε παράταση αυτής, υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή)
 • Ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω λήξης διαθεσιμότητας ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση λόγω εφεδρείας (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που είχαν απολυθεί λόγω λήξης της διαθεσιμότητας ή εφεδρείας και επέστρεψαν στο φορέα τους κατόπιν ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινής διαταγής)
 • Απασχόληση υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που, ενώ βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα ή σε παράταση αυτής επέστρεψαν στο φορέα κατόπιν προσωρινά εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης)
 • Απασχόληση υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω λήξης διαθεσιμότητας ή εφεδρείας και υπηρετούν με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση (Επιλέγεται για τους υπαλλήλους που είχαν απολυθεί λόγω λήξης της διαθεσιμότητας ή εφεδρείας και επέστρεψαν στο φορέα τους κατόπιν προσωρινά εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης)
 • Ασφαλιστικά μέτρα / Προσωρινή Διαταγή (Επιλέγεται για υπάλληλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου που έληξαν, οι οποίοι υπηρετούν με ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινή διαταγή)
 • Απασχόληση υπαλλήλων με προσωρινά εκτελεστή οριστική δικαστική απόφαση (Επιλέγεται για υπάλληλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου που έληξαν, οι οποίοι υπηρετούν κατόπιν προσωρινά εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης)

Μπείτε στην εφαρμογή απογραφής (https://hr.apografi.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας TAXISnet και ελέγξτε τα στοιχεία σας.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Προσωπικού που ανήκετε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί τους.

Όχι, αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προσωπικού που υπάγεστε.

Ναι, όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να αποτυπώνονται στο Μητρώο. Υπεύθυνος εισαγωγής των στοιχείων είναι ο Φορέας κάθε θέσης.

Όχι, η μεταφορά/μετάταξη/μετακίνηση θα πρέπει να γίνει από την Διεύθυνση Προσωπικού της νέας Υπηρεσίας σας.

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς. Η Διεύθυνση Προσωπικού που ανήκατε θα προχωρήσει τις διαδικασίες διαγραφής σας από το Μητρώο.

Ναι, η Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να επικαιροποιεί τα στοιχεία σας. Δείτε όλο το κανονιστικό πλαίσιο του Μητρώου ΕΔΩ

Θα πρέπει να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα σας που είναι αρμόδια για την ορθή τήρηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων σας. 

Η είσοδος στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου επιτρέπεται αποκλειστικά με την χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet του χρήστη.

 • Δεν απαιτείται η απόκτηση νέων κωδικών αν ήδη διαθέτετε κωδικούς TAXISnet
 • Αν δεν διαθέτετε, η διαδικασία απόκτησης κωδικών TAXISnet περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο διαθέσιμο ΕΔΩ

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@gsis.gr ή μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm.
Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας:

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του TAXISnet μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ενιαίος πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 15515 (με αστική χρέωση) λειτουργεί από 15 Ιουλίου 2013 για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ και ΓΓΔΕ).

Εναλλακτικά : Xρησιμοποιείστε τον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802552 μόνο για θέματα που αφορούν την εγγραφή χρηστών. 

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:

α. Εγγραφή.

Από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr, επιλέγετε Υπηρεσίες προς Πολίτες και στη συνέχεια Αρχική εγγραφή και συμπληρώνετε την αίτηση δηλώνοντας, όνομα χρήστη (username)και κωδικό (password) που επιθυμείτε.

β. Παραλαβή κλειδάριθμου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης λαμβάνεται σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο ΑΦΜ , η ημερομηνία και η ώρα υποβολής καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή του κλειδάριθμου (αν τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου χρήστη έχουν μεταβληθεί, όπως για παράδειγμα η αστυνομική ταυτότητα, τότε θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο αυτοπροσώπως και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί να πάει αντιπρόσωπός του προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Παράλληλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, έρχεται ενημερωτικό μήνυμα για την έγκριση της αίτησής σας και σας υπενθυμίζετε και το username

γ. Ενεργοποίηση του λογαριασμού.

Από τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτείται να συμπληρώσετε α) username και κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. β) τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες. γ) τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα . Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα δοκιμάστε μια άλλη εικόνα.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δείτε αναλυτικά τα βήματα της διαδικασία στις οδηγίες χρήσης ΕΔΩ.

Οι έγγαμες γυναίκες, παρόλο που υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος από κοινού με το σύζυγό τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του TAXISnet, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες του Μητρώου.

Χρησιμοποιείτε τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης αλλά δεν έχετε δικαίωμα εισόδου στην εφαρμογή γιατί δεν έχετε απογραφεί. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Προσωπικού που υπάγεστε. 

Το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, υλοποιεί ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης σε άλλη εφαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης (TAXISnet), να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στα στοιχεία της απογραφής τους.

Αντίστοιχοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να διασυνδέονται σε ένα δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν συγκεκριμένα σε αυτόν, αλλά εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τα διακριτικά (user name/ password) που ήδη έχουν σε κάποια άλλη υπηρεσία.

Για την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιείται το πρότυπο OAuth (Open Authentication - μπορείτε να δείτε πληροφορίες στο http://ouath.net).

Η επιλογή της «Εξουσιοδότησης» που ζητείται από την εφαρμογή είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Εξουσιοδοτείτε την μία εφαρμογή να προσπελάσει τα στοιχεία σας που βρίσκονται στην άλλη εφαρμογή.

Οι κωδικοί TAXISnet είναι προσωπικοί και εκδίδονται για συγκεκριμένο ΑΦΜ. Παρότι υποβάλετε κοινή φορολογική δήλωση, οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε έχουν εκδοθεί στο ένα από το δύο ΑΦΜ και επομένως με αυτούς μπορεί να μπει στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού τουΕλληνικού Δημοσίου ο ένας από τους δύο.

Η/Ο σύζυγος θα πρέπει να εκδώσει δικούς της/του κωδικούς TAXISnet για να έχει πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Όχι. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής έχει διασυνδεθεί με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και αν ένας μισθοδοτούμενος δεν είναι απογεγραμμένος, δεν μπορεί να πληρωθεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας σας

Προκειμένου για τις προσλήψεις νέων τακτικών υπαλλήλων, παρέχεται απευθείας από την εφαρμογή της απογραφής η βεβαίωση της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 49 Ν.3943/2009. Μέχρι στιγμής, η βεβαίωση αυτή χορηγείτο από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (πρώην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σχετική σφραγίδα και υπογραφή πάνω στο σώμα της απόφασης πρόσληψης. Εις το εξής, η εν λόγω βεβαίωση παρέχεται ως κωδικός από την ίδια την εφαρμογή και δεν απαιτείται η αποστολή της απόφασης πρόσληψης στο Υπουργείο.

Στην καταχώριση τακτικού υπαλλήλου χρειάζεται πλέον να επιλεγεί και η απόφαση κατανομής σύμφωνα με την οποία γίνεται η πρόσληψη. Ο χρήστης θα επιλέγει την απόφαση κατανομής σύμφωνα με την οποία διενεργείται ο διορισμός, η οποία συνίσταται στον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης και έναν αύξοντα αριθμό, π.χ.  «ΑΔΑ: ΒΙΨ1Χ-Ω5Ξ/1». Ο κωδικός της βεβαίωσης της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 49 Ν.3943/2009 θα προκύψει στη βεβαίωση εισαγωγής που παράγεται από την εφαρμογή.

Συνεπώς, στην περίληψη της πράξης πρόσληψης/διορισμού που αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο, αντί για τον αριθμό βεβαίωσης που χορηγούσε μέχρι τώρα η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, π.χ. «ΔΙΠΑΑΔ/565/15−3−2015», θα αναγράφεται ο κωδικός αυτός, π.χ. «565/15−3−2015».                

Για την προσθήκη τακτικού προσωπικού που διορίζεται δυνάμει αποφάσεων κατανομής που έχουν εκδοθεί έως 31-5-2015, στο πεδίο «Απόφαση Κατανομής» θα επιλέγεται o ΑΔΑ της απόφασης κατανομής, ο οποίος θα εμφανίζεται με τη μορφή ΑΔΑ/1, πχ ΑΔΑ: 5ΛΓΨΝ-8Β8/1.

Προκειμένου για την εισαγωγή έκτακτου προσωπικού, ο χρήστης θα επιλέγει τον αριθμό πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης, η οποία δεν θα συνοδεύεται από αύξοντα αριθμό.

Στις περιπτώσεις που η εισαγωγή ενός υπαλλήλου δεν αποτελεί νέα πρόσληψη, όπως είναι για παράδειγμα οι επαναφορές υπαλλήλων, ή εάν η πρόσληψη εξαιρείται από τη χορήγηση απόφασης κατανομής ή εγκριτικής απόφασης, τότε οι υπηρεσίες θα πρέπει αρχικά να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα  της απογραφής http://apografi.gov.gr για σχετική ανακοίνωση και αν δεν υπάρχει, θα επικοινωνούν στα τηλέφωνα (Για θέματα κατανομών/εγκριτικών:213-1313282, 3259, 3264, 3249, 3238, 3257) προκειμένου να τους δίδεται ειδικός αριθμός, τον οποίον θα επιλέγουν για να ολοκληρώνουν την εισαγωγή.

Σύμφωνα με την Παρ. 9, Άρθρο 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31-3-2011):

«Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη προσωπικού ή μεταφορά από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού/πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού πριν τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσής της, όπου δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της ανωτέρω βάσης δεδομένων.

Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης/διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού.

Η παράλειψη της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).»

Οι βεβαιώσεις για τις Πράξεις που αναφέρει η παραπάνω διάταξη, αποθηκεύονται στην Εφαρμογής Διαχείρισης στην καρτέλα «Ιστορικό Ενεργειών».

Το προσωπικό που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ., ή  σε γραφεία Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Αντιδημάρχων κλπ  (π.χ. μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, κλπ) απογράφεται κανονικά και όταν λήξει η σύμβαση ή η θητεία διαγράφεται από το μητρώο της υπηρεσίας.

Ωστόσο, για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού /πρόσληψης ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης καταγραφής τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011, η βεβαίωση εκδίδεται μόνο για το προσωπικό που είναι μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης.

To προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απογράφεται κανονικά και όταν λήξει η σύμβαση ή η θητεία διαγράφεται από το Μητρώο.

Ωστόσο, για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού /πρόσληψης ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης καταγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011, η βεβαίωση εκδίδεται μόνο για το προσωπικό που είναι μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης.

Οι παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων, δεν απαιτούν απόφαση κατανομής ή εγκριτικής απόφασης για να εισαχθούν στο Μητρώο.

 • Μετακλητοί
 • Αιρετοί
 • Ιδιώτες Μέλη Επιτροπών
 • Βουλευτές - Ευρωβουλευτές
 • Μέλη της Κυβέρνησης /Υφυπουργοί
 • Πρακτική Άσκηση / Μαθητεία / Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Αποσπασμένοι από Ν.Π.Ι.Δ.
 • Αντιρρησίες Συνείδησης
 • Θεραπαινίδες ΥΕΘΑ
 • Επιστημονικοί Συνεργάτες Βουλευτών
 • Υπότροφοι
 • Δικαιούχοι Αποζημιώσεων με Δικαστική Απόφαση
 • Σχολικοί Τροχονόμοι
 • Απασχολούμενοι με Ασφαλιστικά Μέτρα / Προσωρινή Διαταγή
 • Πρόεδροι / Μέλη Δ.Σ. / Όργανα Διοίκησης
 • Εκπαιδευτές

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν ριζικά το ΕΣΚ από το υφιστάμενο πλαίσιο κινητικότητας είναι κατά κύριο λόγο,

α/  ο αμιγώς εθελούσιος χαρακτήρας της κινητικότητας. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ΕΣΚ. Μοναδική προϋπόθεση: κάλυψη των θέσεων του κλάδου του στην υπηρεσία που υπηρετεί σε  ποσοστό τουλάχιστον 50%.

β/ η υποχρέωση δημοσιοποίησης των κενών θέσεων μέσω της ανάρτησής τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

γ/ η ύπαρξη δεσμευτικών προθεσμιών για την έκδοση  μιας απόφασης  μετάταξης ή απόσπασης (τρεις μήνες από την υποβολή αιτήσεων από τους υπαλλήλους) από το φορέα  υποδοχής χωρίς να συνυπογράφει ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου 

δ/ οι ενιαίες προϋποθέσεις και εν γένει το ενιαίο πλαίσιο κανόνων -που αντικαθιστούν το πλήθος των ειδικών διατάξεων και εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα-   με αποτέλεσμα να  υπάρχει πλέον  διαφάνεια και εγγυήσεις αντικειμενικότητας.

Κύριες μορφές κινητικότητας είναι η απόσπαση ( προσωρινή απομάκρυνση από την υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος προκειμένου να καλυφθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες άλλης υπηρεσίας ) και η μετάταξη (μετακίνηση σε οργανική θέση άλλης υπηρεσίας είτε στον ίδιο κλάδο είτε σε άλλο για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα τυπικά προσόντα).

Αναλυτικά, το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται  στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου - Απογραφή (http://apografi.gov.gr/) στη διαδρομή «ΕΣΚ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  https://apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html .

Κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αξιολόγησης, και λόγω της δυνατότητας καταγραφής μίας μόνο Έκθεσης Αξιολόγησης ανά αξιολογούμενο στο σύστημα, κρίνεται ως πλέον πρόσφορη λύση η καταχώρηση της αξιολόγησης που αφορά στο πιο πρόσφατο πεντάμηνο μέσα στο έτος αξιολόγησης. Σε επόμενη φάση θα δοθεί δυνατότητα καταχώρησης και δεύτερης Έκθεσης Αξιολόγησης.

Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι αρμόδιοι για την αξιολόγηση τους είναι οι φορείς στους οποίους υπηρετούν.

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών αρμόδιες για την καταχώριση των στοιχείων αξιολογούμενων – αξιολογητών είναι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,… 4. Ειδικά συστήματα αξιολόγησης διατηρούνται σε ισχύ.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.», ορίζεται ότι « 5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς εκπαίδευσης και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών και των φορέων αυτών.»

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊστάμενος οργανικής μονάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ασκεί νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου υπερκείμενης οργανικής μονάδας, αξιολογείται μόνο ως προς το υπερκείμενο επίπεδο άσκησης καθηκόντων.

Στην περίπτωση που κάποιος αξιολογητής ασκεί παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου μιας οργανικής μονάδας και αναπληρωτή προϊσταμένου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, για τους υπαλλήλους της πρώτης οργανικής μονάδας, θα ενεργήσει μόνο ως Αξιολογητής Α΄ και στο πεδίο  “Κατάσταση Αξιολογητή Β” θα επιλεγεί “Δεν υπάρχει”.

Για τους υπαλλήλους των υπόλοιπων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην υπερκείμενη οργανική μονάδα θα ενεργήσει ως Αξιολογητής Β΄.

Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνει ο ασκών χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

Για τους υπαλλήλους που δεν εργάστηκαν καθόλου μέσα στο έτος αξιολόγησης θα πρέπει στην κατάσταση αξιολόγησης ή/και αξιολογητή να επιλέγεται «κώλυμα» και στα πεδία “Ημ/νία Από” και “Ημ/νία Έως” να συμπληρώνονται οι ημερομηνίες 1/1/2017 και 2/1/2017 αντίστοιχα.

Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί εντός του 2017 και δεν συμπληρώνουν το πεντάμηνο που ορίζει ο νόμος, θα καταχωρούνται στο σύστημα και θα επιλέγεται «κώλυμα» στο πεδίο “Κατάσταση Αξιολόγησης” και αντίστοιχα θα επιλέγεται «κώλυμα» στην Κατάσταση Αξιολογητή

Για υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι μέσα στο έτος αξιολόγησης κι έχουν συμπληρώσει πεντάμηνο και στις δυο θέσεις θα συμπληρωθεί ο τύπος Έκθεσης αξιολόγησης για την πιο πρόσφατη θέση που κατείχαν εντός του έτους αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που κάποιος αξιολογούμενος διαπιστώσει ότι δεν είναι καταχωρημένος στην εφαρμογή και δεν μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την έκθεση αξιολόγησης, θα πρέπει να συμπληρώσει την έκθεση αξιολόγησης σε έντυπη μορφή εντός  των προθεσμιών που έχουν τεθεί με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018).

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών ή ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τις Εκθέσεις Αξιολόγησης τους σε έντυπη μορφή επειδή δεν εντόπισαν καταχωρημένη φόρμα για αυτούς στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης, αρμόδια για τη διαδικασία αξιολόγησης είναι η Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά. Κατά συνέπεια, οι Εκθέσεις Αξιολόγησης θα πρέπει να κατατεθούν στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού στην εν λόγω Υπηρεσία, όπου και τηρείται το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, του οποίου περιεχόμενο αποτελεί η Έκθεση Αξιολόγησης.

Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου. Οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να μεριμνήσουν προκειμένου να διαβιβαστούν τα συμπληρωμένα έντυπα στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Εφόσον ο αξιολογούμενος ή ο διαχειριστής προσωπικού διαπιστώσει ότι, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας των αξιολογούμενων από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού, προέκυψαν αστοχίες ή παραλείψεις που επηρεάζουν την ορθή πορεία συμπλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης ηλεκτρονικά (π.χ. αστοχία στον ορισμό Αξιολογητή Α’ ή/και Β’, λάθος επιλογή τύπου/εντύπου αξιολόγησης, ορισμός στην κατάσταση αξιολόγησης αξιολογούμενου ή/και αξιολογητή ως «κώλυμα» ενώ αξιολογείται/αξιολογεί κανονικά) τότε οι αξιολογούμενοι δύνανται να προβούν στην συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησής τους σε έντυπη μορφή κατά τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933/1.6.18 (ΑΔΑ: 7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Στην περίπτωση που τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις δεν επηρεάζουν την ορθή πορεία συμπλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης ηλεκτρονικά (π.χ. εάν έχει εκ παραδρομής οριστεί Αξιολογητής Β’ ενώ δεν υπάρχει, εάν έχουν συμπληρωθεί λάθος ημερομηνίες, εάν έχει οριστεί ότι ο αξιολογούμενος αξιολογεί τον αξιολογητή του ενώ αυτό δεν ισχύει) τότε η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.