Αξιολόγηση

Με τον ν. 4940/2022 “Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα” (ΦΕΚ Α’ 112), καθιερώνεται ένα νέο ενιαίο και σύγχρονο πλαίσιο για την εφαρμογή της αξιολόγησης και της στοχοθεσίας με έμφαση στην ανάπτυξη και βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων της οργανικής μονάδας.

Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται για πρώτη φορά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

Στόχος των ρυθμίσεων του ν. 4940/2022 είναι η θέσπιση ενός λειτουργικού συστήματος στοχοθεσίας και αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρετούντων στον δημόσιο τομέα υπαλλήλων, που αναμένεται να οδηγήσει στη βελτίωση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών. Απώτερο σκοπό αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσω της ουσιαστικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού προς την κατεύθυνση της συνεχιζόμενης βελτίωσης και ανάπτυξης.

Βασικά σημεία της νέας διαδικασίας στοχοθεσίας-αξιολόγησης αποτελούν τα εξής:

  • Καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
  • Καθιέρωση του Σχεδίου Ανάπτυξης δεξιοτήτων, με το οποίο ο υπάλληλος σε συνεννόηση με τον προϊστάμενό του, εντοπίζουν τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση και προσδιορίζουν τον τρόπο και τα βήματα ανάπτυξης αυτών.
  • Εισαγωγή ενός νέου και λειτουργικού πλαισίου στοχοθεσίας στο οποίο καθορίζονται ανά στόχο κατ’ ελάχιστον, οι δείκτες μέτρησης καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
  • Αξιοποίηση και υποχρεωτική ενσωμάτωση Σχεδίων Δράσης Υπουργείων στη στοχοθεσία των οργανικών μονάδων.
  • Πρόβλεψη υποχρεωτικών & προαιρετικών συζητήσεων μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου για την αξιολόγηση της απόδοσης εντός του έτους και τη διαμόρφωση του Σχεδίου Ανάπτυξης της επόμενης χρονιάς.
  • Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των υπαλλήλων χωρίς βαθμολογία, με έμφαση στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της ομάδας μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων.
  • Ανάδειξη των υπαλλήλων που επιδεικνύουν όλως εξαιρετική απόδοση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.
  • Αποτύπωση της γνώμης των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων υπαλλήλων της οργανικής μονάδας, για τον προϊστάμενο τους με υποχρεωτική και επώνυμη συμπλήρωση του εντύπου «Σφυγμού Ομάδας».
  • Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των προϊσταμένων με βαθμολογία, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας της Επίτευξης Στόχων (50%), της Αποτύπωσης Δεξιοτήτων (40%) και του Σφυγμού Ομάδας (10%).
  • Εισαγωγή του θεσμού του «Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού», αποστολή του οποίου αποτελεί η διασφάλιση ενός πλαισίου αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών, ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες μονάδες για τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.