Αξιολόγηση

ΝΟΜΟΣ 4369/2016: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις 

NOMOΣ 4533/2018: Αρθρο 9. Ηλεκτρονική αξιολόγηση

NOMOΣ 4590/2019: Άρθρο 43 Τροποποιήσεις Διατάξεων του Ν. 4369/2016

Υπουργική Απόφαση,  30 Δεκεμβρίου 2016, ΘΕΜΑ: Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

Υπουργική Απόφαση, 24 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.

Υπουργική Απόφαση, 15 Ιουνίου 2018, ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018  Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους»

Υπουργική Απόφαση, 25 Νοεμβρίου 2022, ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβή τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112). ΦΕΚ

Υπουργική Απόφαση, 27 Δεκεμβρίου 2022, ΘΕΜΑ: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022. ΦΕΚ

Εγκύκλιος, 14 Μαρτίου 2018, ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017 - ΑΔΑ: 78Ξ2465ΧΘΨ– ΓΓ6

Εγκύκλιος, 24 Απριλίου 2018, ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού - ΑΔΑ:6ΨΩΛ465ΧΘΨ–3Ο1 - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ

Εγκύκλιος, 10 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού - ΑΔΑ:Ψ37Ρ465ΧΘΨ–ΦΚΒ

Εγκύκλιος, 24 Μαΐου 2018, ΘΕΜΑ: Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ

Εγκύκλιος, 04 Ιουνίου 2018, ΘΕΜΑ: Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ

Εγκύκλιος, 19 Ιουνίου 2018, ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ

Εγκύκλιος, 24 Ιουλίου 2018, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ

Εγκύκλιος, 22 Οκτωβρίου 2018, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: ΩΥ34465ΧΘΨ-ΕΩ4

Εγκύκλιος, 12 Μαρτίου 2019, ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 - ΑΔΑ: 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ

Εγκύκλιος, 2 Μαΐου 2019, ΘΕΜΑ: Παράταση για τους αξιολογούμενους της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 - ΑΔΑ: ΨΗΥΠ465ΧΘΨ-ΤΗΟ

Εγκύκλιος, 2 Οκτωβρίου 2019, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 - ΑΔΑ: 9053465ΧΘΨ-2ΒΕ

Εγκύκλιος, 15 Ιουλίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού - ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω

Εγκύκλιος, 8 Σεπτεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016 - ΑΔΑ: 9ΠΤΟ46ΜΤΛ6-1Ν3

Εγκύκλιος, 25 Σεπτεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού - ΑΔΑ: 9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ

Εγκύκλιος, 15 Οκτωβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197) - ΑΔΑ: ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ

Εγκύκλιος, 16 Οκτωβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ - Υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων - ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ

Εγκύκλιος, 4 Δεκεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Υποβολή Απόψεων/Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογούμενους - Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’- Παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού - ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ

Εγκύκλιος, 30 Δεκεμβρίου 2020, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Επέκταση χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ - ΑΔΑ: Ω1ΦΑ46ΜΤΛ6-6ΝΚ

Εγκύκλιος, 4 Μαρτίου 2021, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Καταχώρηση Χειρόγραφων – Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώρηση στοιχείων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης & Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 - ΑΔΑ: 6ΞΝ346ΜΤΛ6-2ΓΛ

Εγκύκλιος, 22 Ιουνίου 2021, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης

Εγκύκλιος, 2 Ιουλίου 2021, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.

Εγκύκλιος, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές - Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης.

Εγκύκλιος, 11 Ιανουαρίου 2022, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων – Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ (ΑΔΑ: ΩΥΚ046ΜΤΛ6-ΕΑ3.

Εγκύκλιος, 28 Φεβρουαρίου 2022, ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 - Εισαγωγή στοιχείων απο τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού

Εγκύκλιος, 3 Μαρτίου 2022, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2020 και παρελθόντων ετών. (Υπόδειγμα excel στοιχεία ΕΕΑ)

Εγκύκλιος, 23 Αυγούστου 2022, ΘΕΜΑ: Μη έγκαιρη υποβολή των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τον Α’ Αξιολογητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 Εγκύκλιος, 24 Ιανουαρίου 2023, ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2021 και παρελθόντων ετών

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη