Αξιολόγηση

1. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ν.4369/2016

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προϊσταμένων από τους υφισταμένους:  WORD - PDF

Έντυπο Α΄ - Προϊσταμένων οργανικών μονάδων: WORD - PDF

Έντυπο Β΄ - Υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ: WORD - PDF

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ν.4940/2022

Έντυπο «Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου» EXCEL