Ανακοινώσεις

(Α) ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την εισαγωγή τακτικού προσωπικού, θα πρέπει να καταχωρίσετε τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  (ΑΔΑ) της Απόφασης Κατανομής.

Ωστόσο, για διορισμούς τακτικού προσωπικού που εξαιρούνται από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ή για επαναφορά υπαλλήλων στο δημόσιο με βάση ειδικές διατάξεις, ή για διορισμούς που δεν υπάγονται στους περιορισμούς προσλήψεων της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει, και για τους οποίους δεν εκδίδεται πλέον απόφαση κατανομής, θα επιλεγεί, κατά περίπτωση, η παρακάτω τιμή:

1. Διορισμός μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγοριών ΥΕ / ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών:

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ ΑΡ. 7 Ν.4368/2016/1

2. Διορισμός μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων:

Επιλέγετε:  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.64 Ν.4389/2016/1

3. Πρόσληψη υπαλλήλου που κατέχει ήδη άλλη τακτική θέση στο δημόσιο και για το διορισμό του οποίου δεν χρειάζεται η έκδοση απόφασης κατανομής:

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ν.4257/2014 ΑΡ 11/1

4. Πρόσληψη προσωπικού που αφορά άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α), σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, κατ` εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος:

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ν.3227/2014 ΑΡ 11/1

5. Διορισμός σε κενές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) και της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α).

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ν.2519/1997 ΑΡ. 26/1

6. Πρόσληψη συμβολαιογράφων, δικηγόρων δικηγορικών συλλόγων. Άμισθων υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιμελητών και άμισθου προσωπικού υποθηκοφυλάκων.

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Δ/1

7. Επαναφορά σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4369/2016 υπάλληλων που αποχώρησαν λόγω ορίου ηλικίας και χρόνου υπηρεσίας:

Επιλέγετε: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡ. 35 Ν.4369/2016/1

8. Επαναφορά σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4369/2016 δικαστικών υπάλληλων που αποχώρησαν λόγω ορίου ηλικίας και χρόνου υπηρεσίας:

Επιλέγετε: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡ. 41 Ν.4369/2016/1

9. Επαναφορά υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω λήξης διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας, σύμφωνα με το Ν.4325/2015.

Επιλέγετε: 43252015/1

10. Επαναφορά ή απογραφή υπαλλήλων που δεν έχουν απογραφεί λόγω σφάλματος

Επιλέγετε: ΟΠΣ 4/1

11. Επαναφορά υπαλλήλου λόγω πλάνης περί τα συνταξιοδοτικά:

Επιλέγετε: ΟΠΣ 5/1

12. Επαναφορά υπαλλήλων λόγω ανάκλησης απόλυσης λόγω μη αποδοχής παραίτησης ή επαναφορά από απόλυση λόγω πειθαρχικού ή λόγω αλλαγής της ημερομηνίας γέννησης με δικαστική απόφαση, ή λόγω ανάκλησης απόλυσης λόγω μη συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας.

Επιλέγετε: ΟΠΣ 6/1

13. Επαναφορά υπαλλήλων λόγω μη εκλογής ή επανεκλογής τους σε βουλευτικές εκλογές

Επιλέγετε: ΟΠΣ 7/1

14. Για αναδιορισμό προσωπικού ειδικών κατηγοριών (π.χ. αναδιορισμός των δικαστών που παραιτούνται και επαναδιορίζονται), εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Β/1

15. Προσωπικό επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. που καταργούνται / συγχωνεύονται και μεταφέρονται σε Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων ή άλλες επιχειρήσεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρο 109, 112 και 199 του Ν.3852/2010

Επιλέγετε: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ/1


(Β) ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την εισαγωγή έκτακτου προσωπικού, θα πρέπει να καταχωρίσετε την εγκριτική απόφαση. Εάν όμως η πρόσληψη εξαιρείται από την εγκριτική απόφαση θα επιλέξετε την αντίστοιχη επιλογή. Παρακάτω αναφέρονται οι επιλογές ανά είδος πρόσληψης.  Στην κάθε επιλογή αναφέρεται και η διάρκεια της σύμβασης. Στην περίπτωση που η διάρκεια της σύμβασης που αναφέρει η εγκριτική δεν συμπίπτει με τη διάρκεια της σύμβασης του υπαλλήλου που καταχωρείτε, αυτό συμβαίνει επειδή οι σχετικές διατάξεις συχνά προβλέπουν την ελάχιστη και τη μέγιστη διάρκεια σύμβασης, ενώ στο σύστημα  της απογραφής μπορεί να περαστεί συγκεκριμένη χρονική διάρκεια σε μήνες. Συνεπώς, θα προχωρήσετε στην επιλογή της τιμής της «εγκριτικής» και θα συμπληρώσετε στα στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου την ορθή ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Για την εισαγωγή προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε πολιτικά γραφεία, όπως είναι, για παράδειγμα, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστημονικοί Συνεργάτες σε γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων,  Περιφερειαρχών Δημάρχων, Οργάνων Διοίκησης Νομικών Προσώπων (γραφεία Προέδρων, Αντιπροέδρων, κλπ,), στο πεδίο «Εργασιακή Σχέση» θα επιλέξετε την τιμή «ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», για την οποία δεν χρειάζεται η καταχώριση εγκριτικής απόφασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εισαγωγή απασχολούμενων με συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, θα επιλέξετε την παρακάτω εργασιακή σχέση για την οποία δεν χρειάζεται εγκριτική απόφαση:

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Ή ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Παρακάτω αναφέρονται οι επιλογές ανά είδος πρόσληψης με ενδεικτική ομαδοποίηση ως προς τους φορείς που καλύπτουν:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου του προσωπικού που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών.

Επιλέγετε: ΠΥΣ 33 ΑΡΘ.4 ΠΕΡ ΚΖ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ή

Επιλέγετε : ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ Ν.4342/2015 ΑΡΘΡ.72 ΠΑΡ.5

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

2. Πρόσληψη Ειδικευόμενων Ιατρών, Αγροτικών Ιατρών, Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Επιλέγετε: ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΠΥΣ 33 ΙΓ

3. Συμβάσεις έργου με ιδιώτες ιατρούς που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ Ν.4316/2014 ΑΡ.125

4. Για την σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες σίτισης και φύλαξής τους, μέχρι τις 31.12.2017, με φυσικά πρόσωπα, που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισμό ή τη φύλαξη ή τη σίτιση των παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στις οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου τους,

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.97 Ν.4368/2016

Ο.Τ.Α.:

 5. Οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου του προσωπικού που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών.

Επιλέγετε: ΠΥΣ 33 ΑΡΘ.4 ΠΕΡ ΚΖ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ή

Επιλέγετε : ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ Ν.4342/2015 ΑΡΘΡ.72 ΠΑΡ.5

6. Προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡ.10 Ν.4257/2014

7. Για προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Επιλέγετε: ΠΥΣ 33 ΑΡ.4 ΠΕΡ.ΚΓ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ & ΠΡΟΣΚ. ΑΝΑΓΚΕΣ

8. Για την παράταση συμβάσεων για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι οποίες παρατείνονται μέχρι 31-12-2015 βάσει του άρθρου 49 του ν.4325/2015 ή μέχρι 31-12-2016 βάσει του άρθρου 50 του ν.4351/2015 ή της από 24-12-2015 ΠΝΠ (Α’ 184/30-12-2015) που κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016 ή του άρθρου 76 του ν.4386/2016 (άτομα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας) ή μέχρι 31-12-2017 βάσει του άρθρου 16 του ν.4429/2016». 

Επιλέγετε κατά περίπτωση:

  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ 167 Ν.4099/2012 - 20 ΜΗΝΕΣ - ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ 167 Ν.4099/2012 - 20 ΜΗΝΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ 167 Ν.4099/2012 - 20 ΜΗΝΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ Κ.Α.Π.

9. Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, των υδρονομέων άρδευσης καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών η εποχικών η πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του ν.3584/2007, όπως ισχύει (όπως προσωπικό για πυρασφάλεια και ναυαγοσώστες). Επίσης για την πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν.2190/1994 και 212 του ν.3584/2007.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡ. 41 Ν.4325/2015

10. Συμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος  «Άθλησης για Όλους»

Επιλέγετε: «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡ.29 Ν. 4151/2013»

11. Προσωπικό με συμβάσεις στους ΟΤΑ για Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρων ∆ιηµέρευσης- Ηµερήσιας Φροντίδας (ΚΕ∆ΗΦ) και των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών Οµάδων, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που έχει παράταση έως 31-12-2016 άρθρο 49, παρ. 2α, Ν.4351/2015, ) ή έως 31-12-2017 (άρθρο 69 ν.4430/2016),  καθώς και για προσωπικό σε ξενώνες για την κακοποίηση των γυναικών και για συμβουλευτικά κέντρα που έχουν παράταση έως 28-4-2016 (άρθρο 65, παρ.6, Ν.4369/2016, όπως ισχύει) ή έως 31-12-2016 (άρθρο 75. Παρ. 3, Ν.4386/2016)

Επιλέγετε: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΤΑ

12.Συμβάσεις Σχολικών Επιτροπών με Σχολικές Καθαρίστριες,

Για το διδακτικό έτος 2018-2019 επιλέγετε: «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΡ.115 Ν.4547/2018 - 2018-2019» και καταχωρείτε ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης 30-6-2019. Μετά τη λήξη της σύμβασης του διδακτικού έτους 2018-2019 οι εν λόγω ΑΦΜ θα πρέπει να διαγραφούν με την αιτιολογία «Λήξη Σύμβασης ή Θητείας» και να εγγραφούν εκ νέου για το επόμενο διδακτικό έτος 2019-2020.

Για το διδακτικό έτος 2019-2020 θα επιλέξετε: «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΡ.115 Ν.4547/2018 - 2019-2020»

Επισημαίνουμε ότι, για όσες προσλήψεις του έτους 2018-2019 είχε επιλεγεί η προηγούμενη τιμή  (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΥΑ 148905), η εγκριτική έχει τροποποιηθεί από την υπηρεσία μας

13. Προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση στους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3250/2004, καθώς και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ ΙΗ

14. Προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ για 3+1 έτη.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ.ΚΑ' &  Ν.4275/2014

15. Προσωπικό στους ΟΤΑ μέχρι και 5 ημερομίσθια.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4071/2012 ΑΡ.12 ΠΑΡ.2

16. Για απασχολούμενους στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ επιλέγετε την εργασιακή σχέση «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ», για την οποία δεν απαιτείται η συμπλήρωση εγκριτικής απόφασης.

17. Απασχολούμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡ.1 ΠΑΡ. 3 Ν.2527/1997

18. Συμβασιούχοι επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. που καταργούνται / συγχωνεύονται και μεταφέρονται σε Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων ή άλλες επιχειρήσεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρο 109, 112 και 199 του Ν.3852/2010

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ Ν.3852/2010

19. Για συμβάσεις ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας σύμφωνα με το αρ.27 Ν.4304/2014 και το Ν.3850/2010

Επιλέγετε: ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.4304/2014

20. Για την εισαγωγή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης», επιλέγετε στην εργασιακή σχέση την τιμή «ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ» και στην εγκριτική απόφαση

Επιλέγετε: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡ.77 Ν.3852/2010

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

21. Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού κατ' εξαίρεση της ΠΥΣ 33 που προσλαμβάνεται  από τη Λυρική Σκηνή,  ιδ) οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες, τη λυρική σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης εξαιρείται της ΠΥΣ 33 το καλλιτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ. ΙΔ

22. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, και για την εκτέλεση συγκεκριμένων αρχαιολογικών έργων επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων".

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ. ΚΒ& ΑΡ.29 Ν.4314/2014

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΤΕΙ- ΕΛΚΕ:

23. Οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών ιδρυμάτων και της ελληνικής επιτροπής ατομικής ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από τα ιδρύματα αυτά, "καθώς και το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα η προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ιδίους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια".

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Ι &ΑΡ.44 Ν.4071/2012

Σημειώνεται ότι, για τις κατά τα ανωτέρω συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η εργασιακή σχέση που θα επιλεγεί είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ.

Για της συμβάσεις ανάθεσης/μίσθωσης έργου θα επιλεγεί η εργασιακή σχέση «ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Ή ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» για την οποία δεν  απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «εγκριτική απόφαση».

24. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΡΕΥΝ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΡ 24 Ν.4386/2016

Σημειώνεται ότι, για τις κατά τα ανωτέρω συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η εργασιακή σχέση που θα επιλεγεί είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ.

25. Για την πρόσληψη ατόμων που απασχολούνται ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι σε  Α.Ε.Ι.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4310/2014 ΑΡ.95

26. Συμβάσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

27. Για την πρόσληψη επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια

Επιλέγετε: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡ.19 Ν.1404/1983

28. Για την πρόσληψη ατόμων που απασχολούνται ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι σε Τ.Ε.Ι.
Επιλέξτε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4452/2017 ΑΡ.19

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

29. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, με απόφαση του αρμόδιου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡ.63 Ν.4430/2016

30. Συμβολαιογράφοι, δικηγόροι δικηγορικών συλλόγων. Άμισθοι υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιμελητές και άμισθο προσωπικό υποθηκοφυλάκων.

Επιλέγετε: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Δ

31. Ιατροί κατ’ επίσκεψη σε καταστήματα κράτησης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν.Δ.  2229/1952 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4111/1960.

Επιλέγετε: ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν.4111/1960

32. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια. Επίσης, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας λόγω αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων.»

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ ΚΔ 4 & Ν. 4325/2015

33. Προσλήψεις σύμφωνα με το αρ. 33 του Ν.4373/2016  προσωπικού σε ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Επιλέξτε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΡ.33 Ν.4373/2016

34. Δημοσιογράφοι στα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1ΣΤ

35. Η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κείμενων (εγγράφων, κωδικών, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λπ.),

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Η

36. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου η ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των μονάδων εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης των Υπουργείων και των νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Θ

37. Προσωπικό των εταιρειών του δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ ΙΣΤ

38. Πρόσληψη προσωπικού  στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Βουλή των Ελλήνων

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΥΣ 33 ΑΡ 4 ΠΑΡ 1Α

39. Συμβάσεις από μετατροπή ποινής σε κοινωφελή εργασία

Επιλέγετε: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡ.82 Π.Κ.

40. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Διοικητικού τους Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου τους, για τις ανάγκες καθαριότητας, καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων της ευθύνης τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31.12.2017, με φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται στον καθαρισμό ή τη φύλαξη των παραπάνω φορέων βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους ως άνω φορείς.

Επιλέγετε: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ.44 Ν.4403/2016

41. Για την πρόσληψη δημοσιογράφων με σύμβαση ΙΔΟΧ στις Περιφέρειες

Επιλέξτε : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν.4483/2017

42. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν.4506/2017.

Επιλέξτε : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Ν.4506/2017

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda