Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/36/οικ.8757/19.5.2023 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων της Συνέντευξης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο υποβολής των απόψεων-αντιρρήσεων από τους αξιολογούμενους που θα διαρκέσει από την Τρίτη 11 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αξιολογητής Α’ που δεν έχει υποβάλει οριστικά τα στοιχεία της συνέντευξης δε θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα, ενώ τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda