Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υλοποίει από τον Σεπτέμβριο 2022 εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ‘ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ’». Το πρόγραμμα εντάσσεται στον τομέα Πληροφορικής και Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΕΚΔΔΑ. Απευθύνεται αποκλειστικά σε υπαλλήλους και προϊσταμένους που υπηρετούν σε μονάδες Διοικητικού/Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού φορέων του Δημοσίου και είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το ψηφιακό οργανόγραμμα και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την κινητικότητα, την αξιολόγηση, καθώς και τις διαδικασίες προγραμματισμού προσλήψεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εξάσκηση, έχει διάρκεια 42 ώρες (6 ημέρες) και υλοποιείται με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος από το σύνολο των υπαλλήλων και προϊσταμένων των υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περισσότερες πληροφορίες στο site: https://www.ekdd.gr.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda