Σε συνέχεια των αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ. 5808/21.3.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΦΨ46ΜΤΛ6-ΛΒ9) και ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ. 6802/5.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΘΚ46ΜΤΛ6-ΒΣΟ) σχετικών εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία Επικύρωσης Στόχων 2023 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Παρακαλούνται οι αξιολογητές των προϊσταμένων, εφόσον δεν έχουν προβεί έως σήμερα στις αναγκαίες ενέργειες, να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των ενεργειών έως την ως άνω προθεσμία.

Υπογραμμίζεται ότι οι στόχοι, όπως έχουν διαμορφωθεί και υποβληθεί οριστικά από τους αξιολογητές των προϊσταμένων θα μεταπέσουν αυτούσιοι στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αξιολόγησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Απογραφή), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προϊσταμένων, κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β΄ του ν. 4940/2022 (Α΄112) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες.

Συνεπώς, μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή καμία τροποποίηση στο περιεχόμενο και στη διατύπωση των στόχων που έχουν επικυρωθεί.

Ενημερώνουμε ότι προθεσμία του Β ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ) του πολυετούς προγραμματισμού 2025-2028 παρατείνεται έως την Παρασκευή 5-4-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που αφορούν στη συμπλήρωση των στοιχείων Σφυγμού Ομάδας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΤΛ46ΜΤΛ6-1Ψ7) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες.

Ενημερώνουμε ότι προθεσμία υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού 2025-2028 παρατείνεται έως την Παρασκευή 29-3-2024

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων για την Αξιολογική Περίοδο του έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112), το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση της στοχοθεσίας στους δημόσιους οργανισμούς, μέσα από την Εφαρμογή Επικύρωσης Στόχων 2023.

Μέσα από την καινοτόμα αυτή προσέγγιση, το Υπουργείο Εσωτερικών, για πρώτη φορά, παρέχει ένα διαδραστικό, υποστηρικτικό εργαλείο με στόχο:

  • την ανατροφοδότηση των αξιολογητών των προϊσταμένων για τη στοχοθεσία έτους 2023, με προτάσεις βελτίωσης και προσαρμογής των τεθέντων στόχων, και
  • την εκπαίδευση των αξιολογητών των προϊσταμένων στον τρόπο καθορισμού στόχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ν. 4940/2022.

Οι αξιολογητές των προϊσταμένων καλούνται να προβούν, έως και την 5η Απριλίου 2024 στις αναγκαίες, κατά περίπτωση, ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ. 5808/21.3.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΦΨ46ΜΤΛ6-ΛΒ9) σχετική εγκύκλιο.

Σας ενημερώνουμε ότι, οι ενέργειες που αφορούν α) στη συμπλήρωση των Εντύπων Σφυγμού Ομάδας και β) στην υποβολή των Αξιολογήσεων Υπαλλήλων για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΤΛ46ΜΤΛ6-1Ψ7) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024. Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda