Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/24.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥ546ΜΤΛ6-Η30) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.  

Διευκρινίζεται ότι, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα είναι δυνατή και η αξιολόγηση υπαλλήλων από τους αρμόδιους αξιολογητές μόνο για τις περιπτώσεις των αξιολογήσεων που είτε δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είτε λόγω αστοχιών απαιτείται να ακυρωθούν και να υποβληθούν εκ νέου.

 Για τις αξιολογήσεις υπαλλήλων που έχουν υποβληθεί οριστικά δεν θα είναι δυνατή τυχόν τροποποίηση αυτών από τους αξιολογητές.

 Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/50/οικ.19175/20.11.2023 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης παρελθόντων ετών» το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 4369/2016) από τις αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΕΑ) για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2023. 

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι η προθεσμία προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους οι αρμόδιες ΕΕΑ λήγει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω προθεσμίες δεν είναι εκ του νόμου αποκλειστικές. Ωστόσο, έχοντας ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης παρακαλούνται οι Πρόεδροι των ΕΕΑ να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση του έργου των οικείων ΕΕΑ - συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εκκρεμοτήτων από αξιολογήσεις παρελθόντων ετών - το συντομότερο δυνατόν.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους Προέδρους των ΕΕΑ καθώς και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο».

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/24.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥ546ΜΤΛ6-Η30) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας στις 24.04.2024 άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

Επισημαίνεται ότι, οι ενέργειες που αφορούν στην οριστική υποβολή των Αξιολογήσεων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες.

Σε συνέχεια των αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ. 5808/21.3.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΦΨ46ΜΤΛ6-ΛΒ9) και ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ. 6802/5.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΘΚ46ΜΤΛ6-ΒΣΟ) σχετικών εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία Επικύρωσης Στόχων 2023 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Παρακαλούνται οι αξιολογητές των προϊσταμένων, εφόσον δεν έχουν προβεί έως σήμερα στις αναγκαίες ενέργειες, να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των ενεργειών έως την ως άνω προθεσμία.

Υπογραμμίζεται ότι οι στόχοι, όπως έχουν διαμορφωθεί και υποβληθεί οριστικά από τους αξιολογητές των προϊσταμένων θα μεταπέσουν αυτούσιοι στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αξιολόγησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Απογραφή), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προϊσταμένων, κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β΄ του ν. 4940/2022 (Α΄112) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες.

Συνεπώς, μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή καμία τροποποίηση στο περιεχόμενο και στη διατύπωση των στόχων που έχουν επικυρωθεί.

Ενημερώνουμε ότι προθεσμία του Β ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ) του πολυετούς προγραμματισμού 2025-2028 παρατείνεται έως την Παρασκευή 5-4-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που αφορούν στη συμπλήρωση των στοιχείων Σφυγμού Ομάδας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΤΛ46ΜΤΛ6-1Ψ7) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda