Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο  Ελέγχου Εγκυρότητας, το οποίο βάσει της Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272/17.2.2022 ΥΑ θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2022.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Β’ δεν υποβάλλει οριστικά την έκθεση αξιολόγησης, αυτή θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Β’ στο στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη βαθμολόγηση από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28.2.2022 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9) Εγκύκλιο, λήγει τη Δευτέρα  31 Οκτωβρίου 2022.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τη καταχώριση της βαθμολογίας το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσει το στάδιο ελέγχου εγκυρότητας, το οποίο βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτό από 1/11/2022 έως και 31/12/2022.

Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά από τους Αξιολογητές Β’, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ελέγχου αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ή ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Πέμπτη 22/9/2022 στις 23.59

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ελέγχου αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ή ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Τετάρτη 21/9/2022 στις 23.59

Προς διευκόλυνση των Αξιολογητών Α’, η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τη καταχώριση της βαθμολογίας το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’, το οποίο βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτό από 19/09/2022 έως 31/10/2022.

Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί από τους Αξιολογητές Α’, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι, για τους Αξιολογητές Α’ που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης, σχετικές οδηγίες και διευκρινήσεις δόθηκαν με τη με αριθ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/22/οικ.13409/23.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΤΧ46ΜΤΛ6-75Η) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Πέμπτη 15/9/2022 στις 12.00

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη