Σας ενημερώνουμε ότι επανακαθορίστηκαν οι προθεσμίες του πρώτου σταδίου για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2023, για να επανυποβληθούν τα αιτήματα εξαρχής για λόγους νομιμότητας.

Ως εκ τούτου οι προθεσμίες επανακαθορίζονται ως εξής:

Πρώτη φάση για αρχική υποβολή αιτημάτων: έως και τις 9 Απριλίου 2023.

Δεύτερη φάση ελέγχου και έγκρισης αιτημάτων: έως και τις 13 Απριλίου 2023.

Παρακαλούνται οι φορείς κατά την υποβολή των αιτημάτων τους να λάβουν υπόψη τους και να τηρηθούν τα αναφερόμενα στη με στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/27.3.2023 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (με ΑΔΑ: 6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8).

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η λήξη της προθεσμίας ελέγχου σχεδίων στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027 παρατείνεται μέχρι και 9-3-2023.

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατείνεται εκ νέου ως ακολούθως: Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 13/3/2023.

Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατείνονται ως ακολούθως: Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 8/3/2023.
Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η λήξη της προθεσμίας ελέγχου σχεδίων στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027 παρατείνεται μέχρι και 8-3-2023.

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027 παρατείνεται μέχρι και 28-2-2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι  η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο κινητικότητας  2022, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους λόγω διόρθωσης, κατόπιν αιτήματος των φορέων,  της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda