Σας ενημερώνουμε ότι, οι ενέργειες που αφορούν α) στη συμπλήρωση των Εντύπων Σφυγμού Ομάδας και β) στην υποβολή των Αξιολογήσεων Υπαλλήλων για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5.2.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΤΛ46ΜΤΛ6-1Ψ7) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024. Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4940/2022 εκκίνησε η διαδικασία καθορισμού στόχων για το έτος 2024.

Οι φορείς καλούνται να προβούν, έως 16 Φεβρουαρίου 2024 στις αναγκαίες, κατά περίπτωση, ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ. 1888/29.1.2024 (ΑΔΑ: ΨΓΦ946ΜΤΛ6-ΚΡ8) σχετική εγκύκλιο.

Υπογραμμίζεται ότι για την ουσιαστική υποβοήθηση του έργου των φορέων, το Υπουργείο Εσωτερικών κατάρτισε και δημοσιεύει αναλυτικό Εγχειρίδιο Στοχοθεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4940/2022 στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/ ) στη διαδρομή: Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) → Χρήσιμο Υλικό

Σας ενημερώνουμε ότι, οι ενέργειες που αφορούν στην Προετοιμασία των Αξιολογήσεων για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955/19.12.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΣΘ46ΜΤΛ6-ΧΘ3) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

Επισημαίνεται ότι, δυνατότητα διορθώσεων των στοιχείων αξιολόγησης ή δημιουργίας αξιολογήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης θα υπάρχει και πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες.

PDF | PDF Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024

Ενόψει της καταληκτικής προθεσμίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2023 για την υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ. ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153/14.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΜΕ46ΜΤΛ6-ΩΞ4) σχετική εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ουσιαστική υποβοήθηση του έργου των φορέων δημιούργησε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (video), το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=1OfU70JnqcU

Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο το νέο σύστημα στοχοθεσίας που εφαρμόζεται σε φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τον ν. 4940/2022 (Α΄112).

Σας ενημερώνουμε ότι προς διευκόλυνση των Αξιολογητών Β’, η προθεσμία για την καταχώριση της βαθμολογίας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Για την διευκόλυνση των αξιολογητών με ρόλο Αξιολογητή Β’ το Στάδιο θα παραμείνει ανοικτό έως την Κυριακή , 1/10/2023 κα ώρα 23:59.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες εκ μέρους τους ενέργειες το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Οκτωμβρίου 2023 το Στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας & Καταχώρησης Χειρόγραφων Εκθέσεων το οποίο βάσει της Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/24.02.2023 (ΑΔΑ: 6Ι9Ι46ΜΤΛ6-ΤΞΕ) Εγκυκλίου θα ολοκληρωθεί στις 31/10/2023.

Υπενθυμίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά από τους Αξιολογητές Β’, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda