Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/20.4.2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2588/2023) - αναφορικά με τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης - σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν - κατόπιν αίτησης – οι υπάλληλοι για τους οποίους πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι
  • Ανήκουν στις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
  • Ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
  • Έχουν Α’ βαθμό
  • Έχουν πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία
  • Διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 19 του ν. 4940/2022.

Δεν εγγράφονται στο Μητρώο υποψήφιοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Με εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα δοθούν οδηγίες προς τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού αναφορικά με τις εκ μέρους απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/22.5.2024 (ΑΔΑ: 67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων στη νέα Εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Στοχοθεσία» για το έτος 2024, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι την ως άνω προθεσμία, να έχουν ολοκληρώσειμέσω της Εφαρμογής «Στοχοθεσία», τη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 και να έχουν οριστικοποιήσει τη στοχοθεσία τους. Υπογραμμίζεται ότι δε θα δοθεί άλλη παράταση. Τυχόν τροποποίηση των Έργων και των Οροσήμων των Ετησίων Σχεδίων Δράσης θα συμπεριληφθεί από τους φορείς κατά το στάδιο της αναθεώρησης των στόχων.

Προς διευκόλυνση των χρηστών της Εφαρμογής, σε συνέχεια ποιοτικής επεξεργασίας των στόχων που τέθηκαν για το έτος 2023 με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έχει προστεθεί και νέο λεξικό με προτεινόμενους στόχους, με δυνατότητα επιλογής ανά θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος. Για τη δυνατότητα αυτή, καθώς και για τα ειδικότερα ζητήματα χρήσης της Εφαρμογής, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στις νέες εκδόσεις τόσο του Εγχειρίδιου της Εφαρμογής όσο  και της αντίστοιχης τεχνικής παρουσίασης, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) -> Οδηγίες χρήσης. Επίσης, απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις  βρίσκονται στη διαδρομή Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) →  Συχνές Ερωτήσεις.

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/22.5.2024 (ΑΔΑ: 67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων στη νέα Εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Στοχοθεσία» για το έτος 2024, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι την ως άνω προθεσμία, να έχουν ολοκληρώσειμέσω της Εφαρμογής «Στοχοθεσία», τη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 και να έχουν οριστικοποιήσει τη στοχοθεσία τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τις ειδικότερες απαιτούμενες ενέργειες για την εξειδίκευση και τον επιμερισμό των στόχων για το έτος 2024 στη νέα Εφαρμογή, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται τόσο στο Εγχειρίδιο της Εφαρμογής όσο  και στην αντίστοιχη τεχνική παρουσίαση, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) -> Οδηγίες χρήσης. Επίσης, απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις  βρίσκονται στη διαδρομή Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) →  Συχνές Ερωτήσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:

«Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022», 

η οποία θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 από 11:00 έως 13:00 μέσω Webex

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για την Ηλεκτρονική Εφαρμογή της Στοχοθεσίας του ν.4940/2022.

Στο πλαίσιο αυτό, για τη συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp (κωδικός ΟΠΣ ημερίδας: 80742Δ24).

Την Ημερίδα θα προλογίσει η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή (Βιβή) Χαραλαμπογιάννη.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Προγραμμάτων κα. Καλιμάνη Ιουλία (τηλ. 213 1306 409, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/24.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥ546ΜΤΛ6-Η30) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης για την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου της τελικής αξιολόγησης των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.  

 Παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες.

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ. 9874/22.5.2024 (ΑΔΑ: 67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ) σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε λειτουργία νέα Εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Στοχοθεσία».

Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2024, να προβούν, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ως άνω νόμου, μέσω της ως άνω Εφαρμογής στη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024

Αναφορικά με τις ειδικότερες απαιτούμενες ενέργειες για την εξειδίκευση και τον επιμερισμό των στόχων για το έτος 2024, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο «Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν.4940/2022 στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) – 1η Έκδοση», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) -> Οδηγίες χρήσης.

Επίσης, προς διευκόλυνση, έχουν αναρτηθεί Συχνές Ερωτήσεις, οι οποίες βρίσκονται στη διαδρομή Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) ->  Συχνές Ερωτήσεις.

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr logo aped logo diavgeia logo ekdda