Λόγω τεχνικού προβλήματος ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι  η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο κινητικότητας  2022, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους λόγω διόρθωσης, κατόπιν αιτήματος των φορέων,  της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

Σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1102/οικ.18804/2.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4) εγκυκλίου του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας μετά και τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2022. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 14η Δεκεμβρίου 2022.


https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο  Ελέγχου Εγκυρότητας, το οποίο βάσει της Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272/17.2.2022 ΥΑ θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2022.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Β’ δεν υποβάλλει οριστικά την έκθεση αξιολόγησης, αυτή θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Β’ στο στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη βαθμολόγηση από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28.2.2022 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9) Εγκύκλιο, λήγει τη Δευτέρα  31 Οκτωβρίου 2022.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τη καταχώριση της βαθμολογίας το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσει το στάδιο ελέγχου εγκυρότητας, το οποίο βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτό από 1/11/2022 έως και 31/12/2022.

Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά από τους Αξιολογητές Β’, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ελέγχου αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ή ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Πέμπτη 22/9/2022 στις 23.59

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία ελέγχου αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ή ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Τετάρτη 21/9/2022 στις 23.59

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη