Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του 2020 λήγει την Κυριακή 19/9/2021. Από την Δευτέρα 20/9/2021 ξεκινά το επόμενο στάδιο καταχώρισης στοιχείων συνέντευξης και βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16-9-2021 (ΑΔΑ : ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.»

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των σχετικών ισχυουσών διατάξεων και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη σχετική εγκύκλιο ( σελ.10 αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30.6.2021, ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ), χθες 15.9.2021, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2021. Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 15.9.2021 οι φορείς υποδοχής έπρεπε να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης . Προκειμένου για τις αποφάσεις μετάταξης, αυτές είτε θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί μέχρι και τις 15.9.2021 ή  να έχουν αντιστοίχως λάβει κατ΄ ελάχιστον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης το αργότερο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι φορείς καλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τη σχετική εφαρμογή του Υπουργείου μας.  

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογούμενους θα είναι διαθέσιμη από τις 07/09/2021 έως και τις 19/09/2021.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για κάποιον αξιολογούμενο - εκ παραδρομής - δεν έχει γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση ορισμού αξιολόγησης, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος δύναται να συμπληρώσει την έκθεση αξιολόγησης του σε έντυπη μορφή. Σε αυτή την περίπτωση η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τον Α’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτής στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να την καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης ως ‘χειρόγραφη’.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης  της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ. 13594/2.7.2021 (ΑΔΑ: 63ΤΜ46ΜΤΛ6-ΜΨ1) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο, την ενημέρωση και οριστικοποίηση των εγγραφών αξιολόγησης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταχώρισης αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022  παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 19-07-2021 και ώρα 15.00

Σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 804 /οικ. 12130/11.6.2021, ΑΔΑ: ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ, εγκυκλίου του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας μετά και τη συνεδρίαση της 16 Ιουνίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 22η Ιουνίου 2021.

Ο συνολικός πίνακας των διαθέσιμων θέσεων βρίσκεται αναρτημένος στη διαδρομή

http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη