Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ. 13226/28.6.2021 (ΦΕΚ 2871 Β’/01.07.2021) Υπουργική Απόφαση και την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, θα είναι διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης για τους υφισταμένους τους το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, καθώς δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Β’ δεν υποβάλλει οριστικά την έκθεση αξιολόγησης, αυτή θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Β’ στο στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Φτάνοντας στο τέλος του 2021,  θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη και τη συνεργασία σας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε το 2022 με νέα δυναμική.

 Ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας καλές γιορτές και καλή χρονιά.

 Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

 Υπουργείο Εσωτερικών

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τρίτη 30/11/2021.

Οι Αξιολογητές Α’, που έχουν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, καλούνται να συμπληρώσουν την βαθμολογία στις εκθέσεις αξιολόγησης και να τις υποβάλουν οριστικά το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει οριστικά τη βαθμολογία – ακόμα και αν έχει υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης - η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα και η βαθμολογία θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση από το στάδιο του Αξιολογητή Α’ στο στάδιο του Αξιολογητή Β’.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19744/18.10.2021 (ΑΔΑ:ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ) εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του B΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 28η Νοεμβρίου 2021. Σχετικές οδηγίες παρέχονται με την αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/892/οικ.21602/17.11.2021 εγκύκλιο, ΑΔΑ 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ.

Ο συνολικός πίνακας των διαθέσιμων θέσεων βρίσκεται αναρτημένος στη διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη διενέργεια  της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και τη συμπλήρωση των Βασικών Σημείων αυτής από τους Αξιολογητές Α΄ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16.9.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο, παρατείνεται έως και την Τετάρτη  3 Νοεμβρίου 2021.

Ως εκ τούτου, η προθεσμία των επτά (7) ημερών που προβλέπεται προκειμένου να υποβάλουν οι Αξιολογούμενοι τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης θα διαρκέσει από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταχώριση των στοιχείων της Συνέντευξης το αργότερο έως και την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η υποβολή των απόψεων-αντιρρήσεων από τους αξιολογούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, δε θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα μετά την ολοκλήρωση του σταδίου.

Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ ως νέα ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2021 ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 26η Νοεμβρίου 2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του 2020 λήγει την Κυριακή 19/9/2021. Από την Δευτέρα 20/9/2021 ξεκινά το επόμενο στάδιο καταχώρισης στοιχείων συνέντευξης και βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16-9-2021 (ΑΔΑ : ΨΧ8Κ46ΜΤΛ6-Χ2Γ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.»

Πρόσβαση στο μητρώο

Μέσω της εφαρμογής οι Διευθυντές Προσωπικού και οι Διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το προσωπικό τους & όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία τους

b mitroo login

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακά Οργανογράμματα
Περιγράμματα θέσεων
Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Αξιολόγηση
b api
b statistics

  Υπουργείο Εσωτερικών

logo govgr ΑΠΕΔ Ανοιχτά Δεδομένα datagov Διαύγεια diavgeia ΕΚΔΔΑ ΕΡΜΗΣ Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης
 
 
 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη